dr Radivoje Mitrović, redovni profesor u penziji

Lični podaci

Datum rođenja: 11.03.1957.

Mesto rođenja: Lopare, BIH

Državljanstvo: RS

Bračno stanje: oženjen, dvoje dece

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 Obrazovanje

1981. Odbranjen diplomski rad i stečeno zvanje 'diplomirani inženjer mašinstva', smer - termotehnika, Mašinski fakultet, Beograd;

1984. Upisane postdiplomske studije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1988. Odbranjen magistarski rad na temu Analiza uticaja elastičnih deformacija i unutrašnjeg radijalnog zazora kotrljajnog kugličnog ležaja na raspodelu opterećenja na kotrljajna tela i nosivost, naučna oblast - Opšte mašinske konstrukcije, stečeno zvanje 'magistar tehničkih nauka', Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1992. Odbranjena doktorska disertacija na temu: Istraživanja uticaja konstruktivnih i triboloških parametara kugličnog kotrljajnog ležaja na radnu sposobnost pri velikim učestanostima obrtanja, naučna oblast - Opšte mašinske konstrukcije,  stečeno zvanje 'doktor tehničkih nauka', Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 Zaposlenje

1982 - 1983. Konstruktor – tehnolog u Industriji kotrljajnih ležaja – IKL, Beograd;

1983 - 1988. Asistent pripravnik, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za opšte mašinske konstrukcije;

1988 - 1992. Asistent, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za opšte mašinske konstrukcije, Beograd;

1992 - 1997. Docent, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za opšte mašinske konstrukcije, Beograd;

1997 - 2003. Vanredni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za opšte mašinske konstrukcije;

2003 -           Redovni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za opšte mašinske konstrukcije, Beograd;

2007 - 2009. Šef Katedre za opšte mašinske konstrukcije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2015 -           Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 Javne funkcije

1979 - 1980. Student prodekan;

1986 - 1990. Član Naučnog i tehničkog saveta OSPP pri SEV (udruženje proizvođača i potrošača kotrljajnih ležaja);

1986 - 1990. Član Komiteta za standardizaciju OSPP;

1995 - 2000. Predsednik upravnog odbora IKL Beograd (Industrija kotrljajnih ležaja);

1998 - 2000. Zamenik ministra za nauku i tehnologiju Republike Srbije;

1999 - 2000. Rukovodilac ekspertske grupe za mala i srednja preduzeća pri MPNTR;

2000 - 2001. Ministar za nauku i tehnologiju Republike Srbije;

2003 - 2005. Član upravnog odbora IKL Beograd (Industrija kotrljajnih ležaja);

2005 - 2006. Izvršni direktor fabrike Rick Eis, Inđija, Srbija;

2005 - 2009. Predsednik upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovinaITNMS;

2008 - 2011. Državni sekretar Minstarstva prosvete Republike Srbije;

2011 - 2012. Državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije;

2012 - 2013. Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;

2015 -          Član upravnog odbora instituta Mihajlo Pupin, Beograd.

 Naučno

 iskustvo i 

 mentorski rad

- Učesnik velikog broja međunarodnih konferencija iz oblasti kotrljajnih ležaja, tribologije, konstruisanja mašina, integriteta konstrukcija, tehničkih propisa i standarda itd. (u više od 16 međunarodnih konferencija bio je član Programskog odbora, a na 2. - predsednik konferencije);

- Autor velikog broja naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim zbornicima, kao i u periodičnim publikacijama, među kojima se ističu:

1. 16 radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (sa tzv. “SCI“ liste);

2. 73 rada u zbornicima međunarodnih naučnih konferencija;

3. 31 rada u nacionalnim časopisima;

4. 36 radova u zbornicima nacionalnih naučnih konferencija;

5. 2 monografije i 3 poglavlja u monografijama nacionalnog značaja;

6. 6 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja;

7. Preko 30 različitih udžbenika/priručnika.

- Mentor tri doktorske disertacije i dva magistarske teze;

- Član preko 15 komisija za odbranu magistarskih teza, doktorskih disertacija i više desetina diplomskih radova.

Kompletna lista objavljenih radova u nastavku!

 Nastavna

 aktivnost

- Predavač na većem broju predmeta Katedre za opšte mašinske konstrukcije – na svim nivoima studija, kao i na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Beogradu;

- Kao nosilac predmeta, definisao je kurikulume dva kursa sa Master studija i pet kurseva sa Doktorskih studija Mašinskog fakulteta.

 Citiranost i

 recenzije

- 63 citata u Web of Science (prema zvaničnim podacima Univerzitetske biblioteke ‘Svetozar Marković’ iz 2017. godine);

- 134 citata prema ostalim bazama (Scopus, Research Gate, Google Scholar itd.);

- Recenzent je više radova objavljenih u naučnim časopisima sa ISI-JCR-SCI liste: Mechanism and Machine Theory i Thermal Science.

 Profesionalno 

 iskustvo

- Višegodišnje iskustvo u oblastima mašinskih konstrukcija, ispitivanja kotrljajnih ležaja, upravljanja projektima, dizajna mašina, pouzdanosti mašinskih elemenata i sistema, trenja i vibracija kotrljajnih ležaja, proizvodnih tehnologija kotrljajnih ležaja. Autor velikog broja radova i ekspertiza na polju ispitivanja, procene radnog veka i  analize otkaza kotrljajnih ležaja i prenosnika snage, kao i unapređenja konstrukcionih rešenja sistema oslanjanja mašina, tehničkih propisa i standarda, Evropskih direktiva, upravljanja inženjerskim projektima; 

- Realizator ili rukovodilac 56 inženjerskih projekata (uključujući projekte saradnje sa privredom), 10 originalnih tehničkih rešenja (mašina različite funkcije i namene, ispitnih stolova, zupčastih prenosnika snage, menjača bager pumpe itd.), velikog broja stručnih ekspertiza, studija i laboratorijskih izveštaja, kao i 21. projekta finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije – od kojih je u 2 bio Rukovodilac.

 Članstvo i

 funkcije u

 profesionalnim

 organizacijama

- Društvo za Integritet i Vek Konstrukcija – 'DIVK';

- Srpsko tribološko društvo;

- Jugoslovensko društvo za mehaniku;

- Komisija za metodologiju pri Saveznom zavodu za mere i dragocene metale;

- Ekspertski tim Savezne vlade za harmonizaciju standarda sa Evropskom unijom iz oblasti bezbednosti mašina;

- Nacionalna Komisija UNESCO

- Asocijacija za Dizajn, Elemenate i KOnstrukcije – 'ADEKO', Predsednik Koordinacionog tela (od 2. decembra 2014).

 Međunarodna

 saradnja

- Dve studijske posete inostranstvu duže od dva meseca (Rusija, 1987. i Češka, 1991. – stipendista Češke Vlade), kao i više kraćih studijskih poseta, realizovanih u okviru različitih međunarodnih projekata;

- Lokalni koordinator jednog Tempus projekta (IPROD), a trenutno učesnik u realizaciji ERASMUS strukturnog projekta DUAL EDU;

- Rukovodilac više bilateralnih projekata – sa Kinom (2015-2017), Crnom Gorom (2016-2018) i Slovačkom (2017-2019);

- Učesnik pet konferencija o visokom obrazovanju u Londonu, tri UNESCO-ve konferencije, a u kontekstu razvoja naučno-tehničke saradnje je pet puta boravio u NR Kini.

 Nagrade i

 priznanja

1988. Nagrada Privredne komore Beograd za magistarski rad, Beograd;

1992. Oktobarska nagrada Privredne komore Beograd za doktorsku disertaciju, Beograd;

1992. Godišnja nagrada preduzeća IKL Beograd za doktorsku disertaciju, Beograd;

2007. Bronzana medalja Nikola Tesla, dodeljena od strane Saveza pronalazača i tehničkih unapređenja Beograda;

2016. Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle, dodeljena od Saveza pronalazača Beograda, Beograd, Srbija.

2017. Zlatna medalja za pronalazak, dodeljena od strane internacionalne federacije udruženja pronalazača, Sevastopolj, Rusija;

2017. Zlatna medalja za pronalazak, dodeljena od strane  internacionalne federacije udruženja pronalazača, Skoplje, Makedonija.

 Patenti

 Inovacije

- Patent: 'Instalacija za ispitivanje transportnih valjaka generisanjem njihovog radijalnog opterećenja', br. 1422 U1, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 2014.

- Patent: 'Instalacija za signalizaciju otkaza kotrljajnih ležaja transportnih valjaka', br. 1434 U1, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 2015.

- Industrijski prototipovi:

1. „Mašina za pakovanje prehrambenih proizvoda“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.

2. „Uređaj za čišćenje mehaničkih rešetki sa automatskim režimom rada“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Hidroelektrane Đerdap, Sektor za održavanje priobalja, Beograd, 2007-2010;

3. „Uređaj za čišćenje rešetki fekalnih voda sa automatskim režimom rada“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Hidroelektrane Đerdap, Sektor za održavanje priobalja, Beograd, 2008-2009;

4. „Probni sto za ispitivanje radijalno opterećenih transportnih valjaka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i PD " Termoelektrane i kopovi Kostolac'', Kostolac, 2008-2009;

5. „Probni sto za ispitivanje efikasnosti zaptivne grupe transportnih valjaka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i PD " Termoelektrane i kopovi Kostolac'', Kostolac, 2008-2009;

6. „Zupčasti prenosnik snage - menjač bager Pumpe “, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,  2012.

7. „Uređaj za ispitivanje boca za tehničke gasove UIB-6 “, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Messer Tehnogas a.d., Beograd, 2014.

- Bitno poboljšani postojeći proizvodi ili tehnologije:

1. „Mašina za ispravljanje felni RMS 220 u skladu sa zahtevima evropskih direktiva“,  Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i kompanija MOTO KOMERC, Valjevo, 2009.

2. „Planetarni prenosnik za pogon turbo-energetskog postrojenja postrojenja“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2010.

3. Studija opravdanosti uvođenja frekventnih regulatora na pogonima dozatora i dodavača uglja u  TENT-u“, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2003.

 Ostalo

Kao profesor i šef Katedre za opšte mašinske konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2008. godine je osnovao i opremio laboratoriju LIMES (Laboratoriju za Ispitivanje Mašinskih Elemenata i Sistema). Laboratorija LIMES je 2009. godine akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), po Evropskim standardima za ispitivanje kotrljajnih ležaja, prema metodama za merenje njihovih dimenzija, vibracija, radijalnog zazora i tvrdoće. Od januara 2009. do decembra 2015, u svojstvu rukovodioca laboratorije LIMES, uspešno je realizovao 15 projekata ispitivanja različitih tipova kotrljajnih ležaja za privredne subjekte Republike Srbije i iz inostranstva. U istom periodu je, sa akreditovanom laboratorijom FKL Temerin, realizovao dva opsežna zajednička ispitivanja sa ciljem međulaboratorijskog poređenja rezultata i obezbeđenja poverenja u kvalitet rada akreditovane laboratorije LIMES;

Koautor „Moguće strategije razvoja Republike Srbije“, izdanja Srpske akademije Nauka i Umetnosti, objavljenog u Beogradu, 2014, sa poglavljem: „Nauka – Generator održivog razvoja“;

Koordinator izrade „Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, 2000-2010“ i „Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020 godine“;

Jedan od pokretača inicijative da se stručnoj javnosti RS predstave osnovni koncepti Industrije 4.0, i postave smernice za budući razvoj nacionalne industrije. Kao rezultat, do sada su u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Beograda, organizovane tri konferencije i dva panela.

 Strani jezici

 Češki

 Konverzacija                                                                             **********

 Pisanje                                                                                      *********

 

 Engleski

 Konverzacija                                                                             **********

 Pisanje                                                                                         *******

 

 Ruski

 Konverzacija                                                                             **********

 Pisanje                                                                                      *********

 Veštine

 Vozačka dozvola

 Poznavanje rada na računaru

 Veći broj sertifikata

 Životni moto

 „Ljudskost, tolerancija, druželjubivost, odanost i saosećajnost. Širina u sistemskom sagledavanju odnosa društva i pojedinca.             Posvećenost svakoj stručnoj i društvenoj funkciji uz veliku predanost i istrajnost.

 

NARATIVNA BIOGRAFIJA

Radivoje Mitrović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (MFUB) od 2003. godine. Šef Katedre za opšte mašinske konstrukcije od 2007-2009. Dekan MFUB od 2015. godine. Ministar za nauku i tehnologiju RS od 2000. do 2001. godine. Državni sekretar u Ministarstvu prosvete RS od 2008-2011, Ministarstvu prosvete i nauke RS od 2011-2012. i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (MPNTR) od 2012-2013. Osnivač i rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje mašinskih elemenata i sistema MF – od 2008. godine. ORCID ID: 0000-0003-0513-6540.

 

Rođen 11. marta 1957. godine u mestu Lopare (Bosna i Hercegovina) gde je završio osnovnu školu. Prva dva razreda srednje škole završio je u Brčkom. a potom je školovanje nastavio u Mašinsko-saobraćajnom školskom centru u Tuzli, koji 1975. godine završava sa odličnim uspehom. Diplomirao je na MFUB 1981. godine na grupi za termotehniku. Magistrirao je 1988. i doktorirao 1992. na MFUB, u oblasti istraživanja fenomenologije uticaja konstrukcionih i triboloških parametara na radnu sposobnost kotrljajnih kugličnih ležaja. Na MFUB je zaposlen od 1983. godine, najpre kao asistent-pripravnik, pa asistent 1988, docent 1992, vanredni profesor 1997, i redovni profesor od 2003. godine.

U nastavnoj aktivnosti predaje veći broj predmeta Katedre za opšte mašinske konstrukcije – na svim nivoima studija. Bio je mentor 3 doktorske disertacije, 2 magistarske teze i većeg broja  diplomskih radova. Autor/Koautor je preko 30 štampanih udžbenika/pomoćnih udžbenika. Osnovao je i osavremenio akreditovanu laboratoriju za ispitivanje mašinskih elemenata i sistema – u kojoj se izvode laboratorijske vežbe za studente doktorskih studija. Kao nosilac predmeta, definisao je kurikulume dva kursa sa Master studija i četiri kursa sa Doktorskih studija MFUB.

U naučnoistraživačkoj delatnosti poseduje višegodišnje iskustvo u oblastima mašinskih konstrukcija, dizajna mašina, pouzdanosti mašinskih elemenata i sistema, trenja i vibracija kotrljajnih ležaja, tehničke legislative, kao i upravljanja inženjerskim projektima. Objavio je: 6 radova - poglavlja u međunarodnim monografijama, 18 radova u međunarodnim časopisima sa ISI-JCR-SCI liste, 7 radova u drugim međunarodnim časopisima, 73 rada u materijalima međunarodnih skupova, 2 monografije i 3 poglavlja u monografijama nacionalnog značaja, i drugo. Prema evidenciji Univerzitetske biblioteke iz 2017. godine, radovi su citirani 63 puta (prema ostalim indeksnim bazama 134 puta). U više od 20 međunarodnih konferencija bio je član Programskog odbora, a na 2. predsednik konferencije. Recenzent je više radova objavljenih u naučnim časopisima sa ISI-JCR-SCI liste: Mechanism and Machine Theory i Thermal Science. Realizator je preko 20 projekata MPNTR, od kojih je u 2 bio Rukovodilac projekta.

U inženjersko stručnom radu, koautor je 57 inženjerskih projekata, 10 originalnih tehničkih rešenja (mašina različite funkcije i namene, ispitnih stolova, zupčastih prenosnika snage, menjača bager pumpe itd.), kao i velikog broja stručnih ekspertiza, studija i laboratorijskih izveštaja. Koautor je 2 patenta, za koje je dobio 1. nacionalnu i 2. međunarodne nagrade. Tokom perioda u kome je radio u Industriji kotrljajućih ležaja - IKL u Beogradu, aktivno je učestvovao u rešavanju brojnih tehničkih problema i razvoju novih konstrukcionih rešenja kotrljajnih ležaja.

U međunarodnoj saradnji je dva puta učestvovao u studijskim posetama dužim od dva meseca (Rusija, 1987. i Češka, 1991. – stipendista Češke Vlade), kao i u više kraćih studijskih poseta, realizovanih u okviru različitih međunarodnih projekata. Bio je lokalni koordinator jednog Tempus projekta (IPROD), a trenutno učestvuje u realizaciji ERASMUS strukturnog projekta DUAL EDU. Rukovodilac je više bilateralnih projekata – sa Kinom (2015-2017), Crnom Gorom (2016-2018) i Slovačkom (2017-2019).

U organizacionom radu je počeo svoje angažovanje kao Student – prodekan MFUB (1979-1980), a zatim je bio Član naučnog i tehničkog saveta OSPP pri SEV (1986-1990), Predsednik upravnog odbora IKL Beograd (1995-2000), Rukovodilac ekspertske grupe za mala i srednja preduzeća MPNTR (1999-2000), Izvršni dir. fabrike Rick Eis, Inđija (2005-2006), Predsednik upravnog odbora ITNMS (2005-2009). Član je U.O. Instituta Mihajlo Pupin (od 2015). Od 2014. godine je takođe i predsednik koordinacionog tela Asocijacije za Dizajn, Elemente i KOnstruisanje – ADEKO.

 

BIBLIOGRAFIJA 1982-2018

M14 - Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja

1. Mitrovic R., Tasic M., Miskovic Z., Stamenic Z., Jovanovic D.: „Data acquisition and automatisation of a conveyor idler test stand“, Advanced Materials Research: Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design (Special topic volume with invited peer reviewed papers only), Trans Tech Publications, ISBN 1022-6680/978-3-03785-585-0, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.633.277, Vol. 633, pp. 277-289, Zurich, Switzerland, 2013.

2. Tanaskovic J., Miskovic Z., Lucanin V., Mitrovic R.: „Experimental investigation of characteristics of passive safety elements“, Advanced Materials Research: Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design (Special topic volume with invited peer reviewed papers only), Trans Tech Publications, ISBN 1022-6680/978-3-03785-585-0, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.633.290, Vol. 633, pp. 290-300, Zurich, Switzerland, 2013.

3. Atanasovska I., Mitrovic R., Momcilovic D.: „Explicit parametric method for optimal spur gear tooth profile definition“, Advanced Materials Research: Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design (Special topic volume with invited peer reviewed papers only), Trans Tech Publications, ISBN 1022-6680/978-3-03785-585-0, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.633.87, Vol. 633, pp. 87-102, Zurich, Switzerland, 2013. – br. citata: 2[1]

4. Mitrovic R., Subic A., Atanasovska I.: „Analysis of deep groove ball bearing design for assembly“, Advanced Materials Research: Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design (Special topic volume with invited peer reviewed papers only), Trans Tech Publications, ISBN 1022-6680/978-3-03785-585-0, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.633.77, Vol. 633, pp. 77-86, Zurich, Switzerland, 2013.

5. Pantelic S., Ivanovic G., Mitrovic R., Jovanovic D., Stosic D., Dimitrijevic S.: „Improvement of auxiliary mechanization operations management at an open-pit coal mine based on a process“, Advanced Materials Research: Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design (Special topic volume with invited peer reviewed papers only), Trans Tech Publications, ISBN 1022-6680/978-3-03785-585-0, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.633.322, Vol. 633, pp. 322-334, Zurich, Switzerland, 2013.

6. Mitrovic R., Momcilovic D., Atanasovska I.: „Assessment of the effect of pitting corrosion on fatigue crack initiation in hydro turbine shaft“, Advanced Materials Research: Advances in Engineering Materials, Product and Systems Design (Special topic volume with invited peer reviewed papers only), Trans Tech Publications, ISBN 1022-6680/978-3-03785-585-0, DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.633.186, Vol. 633, pp. 186-196, Zurich, Switzerland, 2013. – br. citata: 1

 

M20 - Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja; naučne kritike; uređivanje časopisa

 http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Mitrovic%20Radivoje%20M&samoar=

 

M21 - Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu

1.    Momcilovic D., Odanovic Z., Mitrovic R., Atanasovska I., Vuherer T.: Failure analysis of hydraulic turbine shaft“, Engineering Failure Analysis, Elsevier - Pergamon, ISSN 1350-6307, Vol. 20, pp. 54-66, Oxford, United Kingdom, 2012. – br. citata: 17

 

M22 - Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima

1.    Kojic D., Mitrovic R., Matija L., Koruga Dj.: „Magnetic force microscopy application in steel structure and milling process parameters evaluation“, Materials and Manufacturing Processes, Marcel Dekker Inc., ISSN 1042-6914 , Vol. 24, No. 10-11, pp. 1168-1172, New York, USA, 2009. – br. citata: 4

2.    Ristivojevic M., Mitrovic R., Lazovic T.: „Investigation of causes of fan shaft failure“, Engineering Failure Analysis, Elsevier - Pergamon,  ISSN 1350-6307,DOI:10.1016, Vol. 17, No. 5, pp1188-1194, Oxford, United Kingdom, 2010. – br. citata: 4

 

M23 - Radovi u medjunarodnim časopisima

1.    Tasic M., Mitrovic R., Popovic P., Tasic M.: „Influence of running conditions on resonant oscillations in fresh-air ventilator blades used in thermal power plants“, Thermal Science, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, ISSN 0354-9836, UDC 621, DOI: 10.2298/TSCI0901139T, COBISS.SR-ID 516845973, Vol. 13, No. 1, pp. 139-146, Belgrade, Serbia, 2009. – br. citata: 3

2.    Kojic D., Matija L., Petrov L., Mitrovic R., Koruga Dj.: „Surface characterisation of Pb1-XMnXTe alloy by atomic force microscopy and magneticforce mode“, Surface engineering, Institut "Mihajlo Pupin", ISSN0267-0844, DOI: 10.1179/174329409X409369, Vol.27, No.3, pp. 158-163, Belgrade, Serbia, 2009. – br. citata: 3

3.    LazovicT., Mitrovic R., Ristivojevic M.: „Influence of internal radial clearance on the ball bearing service life”, Journal of the Balkan Tribological Association, Scientific Bulgarian Communications, ISSN 1310-4772, Vol. 16, No. 1, pp. 1-8, Sofia, Bulgaria, 2010. – br. citata: 3

4.    Atanasovska I., Mitrovic R., Momcilovic D., Subic A.: „Analysis of the nominal load effects on gear load capacity using the finite element method”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Professional Engineering Publishing Ltd, ISSN 0954-4062, DOI: 10.1243/09544062 JMES2508, Vol. 224, No. 11, pp. 2539-2548, Suffolk, United Kingdom, 2010.                                 – br. citata: 7

5.    Popovic P., Ivanovic G., Mitrovic R., Subic A.: Design for reliability of a vehicle transmission system“, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Professional Engineering Publishing Ltd., ISSN 0954-4070, Vol. 226, No. D2, pp. 194-209, Suffolk, United Kingdom, 2012. – br. citata: 9

6.    Mitrovic R., Momcilovic D., Eric O., Atanasovska I., Hut N.: Study on impact properties of creep-resistant steel simulated heat affected zone“, Thermal Science, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, ISSN 0354-9836, UDC 621, Vol. 16, No. 2, pp. 513-525, Belgrade, Serbia, 2012. – br. citata: 6

7.    Miltenovic A., Nikolic V., Mitrovic R.: Efficiency of crossed helical gears with wheels made of sintered steel Fe1.5Cr0.2Mo by applying the sinter-hardening treatment“, Transactions of Famena, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb, ISSN 1333-1124, Vol. 36, No. 2, pp. 31-40, Zagreb, Croatia, 2012. – br. citata: 2

8.    Djapic M., Popovic P., Lukic Lj., Mitrovic R.: Integrating risk assessment in the NAD into the ERM model“, TTEM - Technics Technologies Education Management, DRUNPP, ISSN 1840-1503, Vol. 7, No. 3, pp. 1044-1054, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 2012. – br. citata: 1

9.    Scepanović M., Tihacek-Sojic Lj., Tasic M., Mitrovic R., Todorović A., Trifković B.: „Finite element analysis in defining the optimal shape and safety factor of retentive clasp arms of removable partial denture“, Vojnosanitetski pregled, Vojnomedicinska akademija, Institut za naučne informacije, ISSN 0042-8450, UDC: 616.314-76, DOI: 10.2298/VSP110526021S, Vol.70, No.11, pp. 999-1005, Belgrade, Serbia, 2013.                                  – br. citata: 1

10.  Mitrović R., Atanasovska I., Soldat N., Momčilović D.: „Effects of operation temperature on thermal expansion and main parameters of radial ball bearings“, Thermal Science, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, ISSN 0354-9836, UDC 621, DOI: 10.2298/TSCI141223091M, Belgrade, Serbia, 2015. – br. citata: 1

11. Miškovic Ž., Mitrović R., Stamenić Z.: „Analysis of grease contamination influence on the internal radial clearance of ball bearings by thermographic inspection“, Thermal Science, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, ISSN 0354-9836, Vol. 20, No. 1, pp. 255-265, Belgrade, Serbia, 2016. – br. citata: 1

12.  Grujičić R., Tomović R., Mitrović R., Jovanović J., Atanasovska I.: „The analysis of impact of intesity of contact load and angular shaft speed on the heat generation within radial ball bearing“, Thermal Science, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, ISSN 2334-1763 (online edition), 0354-9836 (printed edition), Vol.20, No.5, pp. 1765-1776, DOI: 10.2298/TSCI160229133G, Belgrade, Serbia, 2016.

13. Mišković Ž., Mitrović R., Maksimović V., Milivojević A.: „Analysis and prediction of vibrations of ball bearings contaminated by open pit coal mine debris particles“, Technical Gazzete (Tehnicki Vjesnik), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, DOI: 10.17559/TV-20151203140843, Vol. 24, No. 6, Slavonski Brod, Croatia, 2017.

 

M24 - Radovi u nacionalnim časopisima međunarodnog značaja

1.    Popović P., Mitrović R., Jelić M.: „Razvoj nacionalne infrastrukture kvaliteta“, Industrija, Ekonomski institut, YU ISSN 0350-0373, UDK: 346.543.4.001.892, COBISS.SR-ID 38736655,Broj: 3, str. 223-245, Pregledni naučni članak, Beograd, Srbija, 2011.

2.    Djapic M., Popovic P., Lukic Lj., Mitrovic R.: „Risk assessment concept in the new approach directives and its integration in the enterprise risk management (ERM)“, Industrija, Ekonomski institut, YU ISSN 0350-0373, COBISS.SR-ID 238359, Belgrade, Serbia, 2012.

3.    Stamenic Z.,Ristivojevic M., Tasic M., Mitrovic R.: „Influence of the geometry parameters of cardan joint rolling elements on the load distribution“, FME Transactions, University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN 1451-2092, UDC 621, Vol. 40, No. 3, pp. 135-143, Belgrade, Serbia, 2012. – br. citata: 1

4.  Momčilovic D.,Subic A., Atanasovska I., Mitrovic R.: „Combined loads simulation vs component loads simulation in machine design -  a case study, FME Transactions, University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering, ISSN 1451-2092, DOI: 10.5937/fmet1401048M,UDC 621, Vol. 42, No. 1,  pp. 48-55, Belgrade, Serbia, 2014.

5.    Abubakr  K., W. Li, Sedmak A., Grbović A., Trišović N., Mitrović R., Kirin S.: „Simulation of fatigue crack growth in a2024-t351 T-welded joint “, Integritet i Vek Konstrukcija, Society for Structural Integrity and Life, Institut IMS, ISSN 1451-3749, Vol. 17, No. 1, pp. 3 – 6, Belgrade, Serbia, 2017.

 

Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima bez kategorije

1.    Митрович Р., Ристивоевич М., Лазович Т.: „Распределение нагрузки между телами качения шариковых подшипников“, Вестник машиностроения, Издательство машиностроения, ИССН 0042-4633, бр. 3, стр. 14-17, Москва, Россия, 2000.

2. Ристивоевич М., Митрович Р., Лазович Т.: „Влияниеглины контактных линиуна контактные напряжения зуббев цилингрических зубчатыx лерегач“, Технология машиностроения, Всероссийски йинститут научной и технической информации (ВИНИТИ), ИССН 0202-9596, бр. 2, стр.34-38, Москва, Россия, 2001.

3. Stefanovic N., Mitrovic R., Popovic P.: „Innovative problem solving methods in education field“, Education Journal (EDU), Science Publishing Group, ISSN 2327-2600, DOI: 10.11648/j.edu.20130202.13, Vol. 2, No. 2, pp. 27-35, 2013.

 

M30 - Zbornici međunarodnih naučnih skupova

 

M31 – Predavanja po pozivu sa međunarodnih skupova štampana u celini (neophodna pozivna pisma)

1.    Mitrovic R., Popovic P., Ristivojevic M., Stefanovic N.: „Safety method application in designing mechanical systems“, VI YUSQ ICQ International Congres - Bussines Excellence, Keynote paper, Proceeding in International Journal Total Quality Management and Excelence, YU ISSN 1452-0680, UDK 658. 5, Vol. 34, pp. 277-286,Belgrade, Serbia, 2006.

2.    Miltenovic V., Mitrovic R.: „Ingenieur ausbildung im gebiet produktent wicklung”,The 7th International Scientific Conference - Research and development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2011, Mechanical Engineering Faculty, University of Nis, ISBN 978-86-6055-012-7, pp. I-VI, Zlatibor, Serbia, 2011.

3.    Mitrović R., Tica M., Atanasovska I., Popović P.: „Science – generator of industrial and overall development of Serbia and Republic of Srpska”, DEMI 2015 12th International Conference, Faculty of Mechanical Engineering – University in Banja Luka, Banja Luka, pp. 41-52, ISBN 978-99938-39-52-1, COBISS.RS-ID 5048344, pp.5, Full text in CD, ISBN 978-99938-39-53-8, Bosnia and Herzegovina, 2015.

 

M33 – Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini

1.    Mitrovic R., Subic A.: „Optimization of the construction of rolling bearing“, Proceedings of International ConferenceOf Engineering Design, Vol. 4, pp. 2045-2052, Dubrovnik, Croatia, 1990.

2.    Mitrovic R., Subic A.: „Mechanical systemmodelling“, Proceedings of the 11th IASTED Internacional Conference, pp. 162-163 , Insbruck, 1992.

3.    Subic A., Mitrovic R., Francetic B.: „Automated machine parts modelling with computer aided engineering software“, Proceedings of the 11th IASTED Internacional Conference, pp. 164-165, Insbruck, Germany, 1992.

4.    Plavšic N., Mitrovic R., Subic A.: „Investigation of geometry and mechanical surface hardening influences on screws fatigue  strength“, Proceedingsof the 9th European ConferenceOn Fracture - ECF9, pp. 1321-1325, Varna, Bulgaria, 1992.

5.    Milović P., Mitrović R., Bošnjak S.: „Analiza opterećenja i uzroka otkaza ležaja vratila rotora bagera TAKRA FSRS-1300“, Zbornik radova sa prvog međunarodnog naučno-stručnog skupa Teška mašinogradnja, str. 26-30, Vrnjačka Banja, Srbija, 1993.

6.    Mitrovic R.: „An analysis of effects of the lubrication and the rotation frequecy upon the operation temperature of sealed rolling  bearing“, Proceedings of the 4th Yugoslav Conferenceon Tribology, pp. 215-216, Herceg Novi, Montenegro,1995.

7.    Rac A., Mitrovic R., Nikcevic V.: „Friction characterics and temperature rise in sealed ball bearings“, Proceedings of the II International conference on tribology - Balkantrib, COBISS.SR-ID 513598627, pp. 660-666,Thessaloniki, Greece, 1996.

8.    Mitrovic R., Stefanovic N., Ristivojević M.: „An analysis of the centrifuge shaft bearing for the rock wool production“, Proceedings of the XV International Conference on Material Handling and Warehousing, 3.45-3.48 , Belgrade, Serbia, 1998.

9.    Sijacki Zeravcic V., Stamenic Z., Radovic M., Mitrovic R., Bakic G.: „Case study of interheater pipe elements failure“, Proceedings of the 2nd International Colloquium on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF-2, Brno, Czech, 1998.

10.  Ognjanovic M., Mitrovic R.: „Correlation of fatigue and resistance to wear in sliding pairs“, Proceedings of the 3rd International Conferenceof Tribology - Balkantrib ’99, COBISS.SR-ID 5138059871,Vol. 2, pp. 245-252, Sinaia, Romania, 1999.

11.  Mitrovic R., Ristivojevic M., Jovanic P.: „Different method of the residual stress analysis applied on the biblock pipe models“, Proceedings of XVI International Conference on Material Flow, Machines and Devices in Industry- ICMFMDI 2000, Belgrade, Serbia, 2000.

12.  Ristivojevic M., Rosic B., Mitrovic R.: „Analysis of the load distribution and teeth geometry geometry influence on the pitting for the tooth flank of cilindrical gears“, Proceedings of II World Tribology Congress, pp. 63, Wien, Austria, 2001.

13.  Mitrovic R., Ristivojevic M., Lazovic T.: „Influence of internal radial clearance on service life of deep groove ball bearing“, Proceedings of XVII International Conference on Material Flow, Maschines and Devices in Industry- ICMFMDI 2002, COBISS.SR-ID 5138633311, No.3, pp. 13-17,Belgrade, Serbia, 2002.

14.  Ristivojevic M., Mitrovic R., Lazovic T.: „Physical base for definition of the transverse load and contact ratio factors“, Proceedings of International conference POWER TRANSMISSIONS 2003, COBISS.SR-ID 5137834591, pp. 200-203, Varna,Bulgaria, 2003.

15.  Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Mitrović R.: „Efekti primene regulisanih asinhronih pogona sa frekventnim pretvaračem u revitalizaciji postojećih pogona“, XII Međunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee 2003, Novi Sad, Srbija, 2003.

16.  Lazovic T., Mitrovic R., Ristivojevic M.: „Influence of abrasive particles geometry and material properties on the type of abrasive wear“, 8 th International Tribology Conference - ITC '03, pp. 83-86, Belgrade, Serbia, 2003.

17.  Lazovic T., Mitrovic R., Ristivojevic M.: „Load distribution between rolling elements of ball and roller bearings“, 3 rd InternationalConference Research and Development in Mechanical Industry - RaDMI '03, pp. 4, Herceg Novi, Montenegro, 2003.

18.  Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Mitrović R.: „Tehno-ekonomske prednosti regulisanih sinhronih pogona sa frekventnim pretvaračima“, Konferencija ETRAN, Beograd, Srbija, 2003.    

19.  Sijacki-Zeravcic V., Bakic G., Djukic M., Lazovic T., Mitrovic R., Jakovljevic A.: „Proposed methodology for monitoring and prevention of rotatingparts failures“, Proceedings of the 4rd International Conference Research and Development in Mechanical Industry-  RaDMI '04, pp. 432-438, Zlatibor, Serbia, 2004.

20.  Mitrovic R., Ristivojevic M., Stefanovic N., Stamenic Z., Lazovic T.: „Service problems of primary stage air fan of fossilfuel power  plant“, ICF 11 - International Conference of Fractures, Turin, Italy, 2005.

21.  Ristivojevic M., Mitrovic R., Stamenic Z., Lazovic T.: „Operational state of airport back up power unit transmission“, Proceedings of International conference POWER TRANSMISSIONS2006, COBISS.SR-ID 513802403, pp. 417-424, Novi Sad, Serbia, 2006.

22.  Mitrovic R., Ristivojevic M., Stefanovic N.: „Integrating safety during the machine design stage“, Proceedings of International Conference POWER TRANSMISSIONS 2006, Balkan Association for Power Transmissions,ISBN 86-85211-78-6, COBISS.SR-ID 513801379, pp. 531-536, Novi Sad, Serbia, 2006.

23.  Stefanovic N., Mitrovic R., Popovic P., Ristivojevic M.: „A contribution to solving of integration contradiction problem in designing engineering systems“, VII YUSQ ICQ International Congres - Bussines Excellence, Proceeding in International Journal Total Quality Management and Excelence, Vol. 35, No. 1-2, Belgrade, Serbia, 2007.

24.  Mitrović R., Jovanović D., Ivanović G., Todorović F.: „Održavanje valjaka transportnih traka na površinskom kopu uglja“, Stučno-naučna VII Konferencija Održavanja - KOD 2009, Centar za kvalitet - Mašinski fakultet u Podgorici, Bar, Crna Gora, 2009.

25.  Lazovic T., Mitrovic R., Marinkovic A: „Influence of abrasive wear on the ball bearing service life“, 2nd European Conference onTribology - ECOTRIB 2009, Engineering Faculty University of Pisa, ISBN: 978-884672426-7, pp. 387-392, Pisa, Italy, 2009.

26.  Lazovic T., Mitrovic R., Ristivojevic M.: „Influence of internal radial clearance on the ball bearing service life”, Proceedings of the3th International Conference POWER TRANSMISSIONS 2009, Balkan Association for Power Transmissions,ISBN 978-960-243-662-2, COBISS.SR-ID 513764003, pp. 441-445, Kallithea, Greece, 2009.

27.  Mitrovic R., Momcilovic D., Atanasovska i., Hut n.,: „Service life prediction of running steel wire ropes”, New trends in fatigue and fractureIX, DIVK, Belgrade, Serbia, 2009.

28.  Atanasovska I., Mitrovic R., Momcilovic D.: „FEM model for calculation of hydro turbine shaft”, Proceedings of the 6th International Symposium KOD 2010, Faculty of Technical Science - Novi Sad, ISBN 978-86-7892-278-7, COBISS.SR-ID 513290915, pp. 183-188, Palic, Serbia, 2010.

29.  Atanasovska I., Mitrovic R., Momcilovic D.: „Influence of transition section of shaft with flange on stress concentration factor”, Proceedings of the 7th International Scientific Conference - Research and development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2011, Mechanical Engineering Faculty, University of Nis, ISBN 978-86-6055-012-7, pp. 213-218, Zlatibor, Serbia, 2011.

30.  Ivanovic G., Jovanovic D., Mitrovic R.: „Reliability of transportation belt rollers used on the surface coal dig”, Proceedings of the 7th International Scientific Conference - Research and development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2011, Mechanical Engineering Faculty, University of Nis, ISBN 978-86-6055-012-7, pp. 265-270, Zlatibor, Serbia, 2011. – br. citata: 3

31.  Mitrovic R., Stamenic Z., MiskovicZ., Tasic M.: „Laboratory installation for belt conveyors idlers testing on servo hydraulic testing machine Zwick HB-250”, Proceedings of the 7th International Scientific Conference - Research and development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2011, Mechanical Engineering Faculty, University of Nis, ISBN 978-86-6055-012-7, pp. 371-376, Zlatibor, Serbia, 2011.

32.  Mitrovic R., Stamenic Z., MiskovicZ., Tasic M., Jovanovic D.: „Installation for carrier roller idlers of belt conveyors testing on the open pit mining”, Proceedings of the 7th International Scientific Conference - Research and development of Mechanical Elements and Systems - IRMES 2011, Mechanical Engineering Faculty, University of Nis, ISBN 978-86-6055-012-7, pp. 383-388, Zlatibor, Serbia, 2011.

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:4.0pt; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:4.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

33.  Mileusnic I., Djuricic I., Matija L., Mitrovic R., Koruga Dj.:„Mechanical properties investigation of carbon steel by atomic force microscopy and magnetic force microscopy”, Proceedings of the 28th Danubia-Adria- Symposium on Advances in Experimental Mechanics, ISBN 978-963-9058-32-3, COBISS.SR-ID 513825699, pp. 293-294, Siófok, Hungary, 2011.

34.  Mitrovic R., Momcilovic D., Eric O., Atanasovska I.: „Influence of production process on fatigue properties of heavy castings - a case study”, Proceedingsof the 34th International Conference on production engineering, Mechanical Engineering Faculty, University of Nis, ISBN 978-86-6055-019-6, pp. 457-459, Nis, Serbia, 2011.

35.  Ivanović, G., Mitrović R., Jovanović D., Tasić M.: „Ispitivanje i određivanje pouzdanosti valjka transportnih traka za transport uglja i jalovine”, Međunarodni naučno stručni skup - Konferencija Održavanje i Proizvodni Inženjering KODIP-2011, ISBN 978-9940-527-17-14, Herceg Novi, Crna Gora, 2011.

36.  Matija L., Mitrovic R., Koruga Dj.: „Nanotechnologies: Appication of AFM/MFM in Materials Characterization”, 12th International conference on Tribology, Proceedings – predavanje po pozivu - štampano u celini, ISBN 978-9940-527-17-14, pp. 17-26, Kragujevac, Serbia, 2011.

37.  Kirin S., Sedmak A., Mitrovic R., Djordjevic P.: „Industrial safety – coordination of European research”, Proceedings of the 5th International Symposium of Industrial Engineering,ISBN 978-86-7083-758-4, pp. 305-308, Belgrade, Serbia, 2012.

38.  Mitrovic R., Miskovic Z., Tasic M., Stamenic Z., Soldat N., Matic N.: „Conveyor idlers testing machine”, Proceedings of the 29th Danubia-Adria-Symposium on Advances of Experimental Mechanics, Serbian Society of mechanics,  Faculty of mechanical engineering University of Belgrade, ISBN 978-86-7083-762-1, pp. 278-281, Belgrade, Serbia, 2012.

39.  Momcilovic D., Mitrovic R., Atanasovska I.: „Quantification of stress raiser influence on decrease of machine parts fatigue life“, Proceedings of the 7th International Symposium KOD 2012, Faculty of Technical Science – Novi Sad, ISBN 978-86-7892-399-9, COBISS.SR-ID 271298311, pp. 215-218, Novi Sad, Serbia, 2012.

40.  Mitrovic R., Atanasovska I., Momcilovic D.: „Prediction of crack initiation in spur gear contact zone“, Proceedings of the 7th International Symposium KOD 2012, Faculty of Technical Science – Novi Sad, ISBN 978-86-7892-399-9, COBISS.SR-ID 271298311, pp. 37-44, Novi Sad, Serbia, 2012.

41.  Mitrovic R., Soldat N., Mišković Ž., Matić N.: „Some experiences in laboratory testing of bearings of transport idlers on belt conveyor“, Proceedings of the11th International Conference DEMI 2013, Faculty of Mechanical Engineering Banja Luka, ISBN 978-99938-39-45-3, pp. 207-212, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2013.

42.  Ivanović G., Mitrovic R., Stošić D., Jovanović D., Pantelić S., Stević D.: „GPS/GPRS tehnologije u upravljanju pomoćnom mehanizacijom na površinskom kopu uglja“, XI meðunarodna konferencija KODIP 2013, Savez inzenjera Crne Gore, ISBN 978-9940-527-33-4, pp. 1-6, Budva, Crna Gora, 2013.

43.  Atanasovska I., Jelić M., Mitrovic R., Momcilovic D.: „The influence of corrosion on stress

       concentration factor at shaft to flange radius“, Mechanisms and Machine Science (Book Series), Series Ed.: Ceccarelli Marco: Power Transmissions (Proceedings of The 4thInternational Conference on Power Transmissions- PT 12, Springer Science + Business Media Dordrecht, ISSN: 2211-0984, Vol.13, pp. 657-666, Sinaia, Romania, 2013.

44.  Mišković Ž., Stamenić Z., Terzović J., Mitrović R.: „Mechanical Testing of Metal Building Construction in Earthquake Conditions”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference COMETa 2014, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99976-623-1-6, pp. 491-496, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014.

 45.  Mitrović R., Mišković Ž., Ivanović G., Tasić M., Stamenić Z.: „Development of Experimental Methodology for Conveyor Idler’s Sealing Group Testing”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference COMETa 2014, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99976-623-1-6, pp. 497-504, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014.

46.  Mitrović R., Mišković Ž., Stamenić Z.: „Review of Machine Elements and Systems Testing Capacities of Faculty of Mechanical Engineering at University of Belgrade”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference COMETa 2014, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99976-623-1-6, pp. 681-688, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014.

47.  Mišković Ž., Mitrović R.: „Analysis of Current State of Higher Education in the Field of Technical Education and Machine Design at University of Belgrade – Faculty of Mechanical Engineering”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference COMETa 2014, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99976-623-1-6, pp. 689-696, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014.

48.  Mitrović R., Soldat N., Atanasovska I.: „Dynamic Behavior of Radial Ball Bearing due to the Periodic Variable Stiffness”, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference COMETa 2014, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-99976-623-1-6, pp. 389-396, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2014.

49.  Mitrović R., Mišković Ž., Tasić M., Stamenić Z.: „Conveyor Idler’s Turning Resistance Testing Methodology”,  Proceedings of the8th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering – KOD 2014, Association for Design, Elements and Constructions – ADEKO, ISBN 978-86-7892-615-0, pp139-144, Balatonfured, Hungary, 2014.

50.  Atanasovska I., Mitrović R., Stefanović S., Soldat N., Mišković Ž.: „Calculation of Radial Stiffness for Single-row Ball Bearing with Finite Element Analysis”, Proceedings of the 8th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering – KOD 2014, Association for Design, Elements and Constructions – ADEKO, ISBN 978-86-7892-615-0, pp201-206, Balatonfured, Hungary, 2014.

51.  Mitrović R., Atanasovska I., Soldat N.:„Experimental measurments of vibration at rolling ball bearings, International Symposium on Stability, Vibration, and Control of Machines and StructuresSVCS2014, Springer,  Book of abstract , ISBN 978-80-8075-655-0, EAN 9788080756550, pp. 8, Belgrade, Serbia, 2014.

52.  Mitrović R., Mišković Ž., Maksimović V., Jovanović D., Ivanović G., Stamenić Z., Tasić M.: „Analysis and Characterization of Coal Mine Conveyor Idlers Contamination Particles”, Sixteenth Annual Conference YUCOMAT 2014., Materials Research Society of Serbia, Book of abstracts, pp96, Herceg Novi, Montenegro, 2014.

53.  Jovanović D., Mitrović R., Ivanović G., Ivanović M., Mirković S.: „GPS/GPRS technologies in ICT system of auxiliary mechanization management in open-pit coal mine”, The 20th International Conference of the Israel Society for Quality, ISAS International Seminars, Tel Aviv, Israel, 2014.

54.  Mitrović R., Atanasovska I., Soldat N.: „Influence of load distribution in ball bearings with defects on the dynamic behavior of gear transmissions systems”, International Conference on Gears 2015, The Association of German Engineers (VDI), ISSN 0083-5560, ISBN 978-3-18-092255-3, pp. 1065-1068, Garching/Munich, Germany, 2015.

55.  Bakic G., Djukic M., Mitrović R., Maslarevic A., Miskovic Z., Rajicic B., Sijacki-Zeravcic V.: „3D profiling of 12Cr heat resistante steel Charpy V Noch fracture surfaces obtained at different temperatures”, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society – TEAM 2015, TEAM International Society / Society for Structural Integrity and Life, Belgrade, Serbia, 2015.

56. Mitrović R., Atanasovska I., Soldat N.: „Developing the finite element model for dynamic analysis of radial ball bearing”, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Serbian Society of Mechanics and Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 15. -17.06. 2015, ISBN: 978-86-7892-715-7, COBISS.SR-ID 296997639, Arandjelovac, Serbia, 2015.

57.  Momčilović D., Mitrović R., Atanasovska I., Vukšić-Popović M.: „Stress concentration factors in re-evaluation of design solution”, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Serbian Society of Mechanics and Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 15.-17.06. 2015,ISBN: 978-86-7892-715-7, COBISS.SR-ID 296997639, Arandjelovac, Serbia, 2015.

58. Dimić A., Mišković Ž., Jelovac D., Mitrović R., Ristivojević M., Majstorović M.: Application of rapid prototyping in maxillofacial surgery, The Ninth International Symposium KOD 2016, ISBN 978-86- 7892-821- 5, pp. 157-162, Balatonfured, Hungary, 2016.

59. Mitrović R., Mišković Ž.: „ Investigation on Influence of 3D Printing Direction on Mechanical Properties of ABS Plastic Prototypes”, 3rd International Scientific Conference COMETa 2016, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, Proceedings, pp.293-300, ISBN 978-99976-623-7-8, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2016.

60. Mitrović R., Atanasovska I., Soldat N.: „Numerical analysis of dynamic behaviour of ball bearing depending on external radial force”, 3rd International Scientific Conference COMETa 2016, University of East Sarajevo – Faculty of Mechanical Engineering, Proceedings, pp.23-28, ISBN 978-99976-623-7-8, East Sarajevo – Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2016.

61. Djukić M., Bakić G., Šijački-Žeravčić V., Rajičić B., Sedmak A., Mitrović R., Mišković Ž..: „Towards a unifiedand practical industrial model for prediction of hydrogen embrittlement and damage in steels”, 21st European Conference On Fracture, ESIS, pp. 604-611, ISBN 978-15-1082-701-1, Catania, Italy, 2016.

62. Mitrović R., Mišković Ž., Djukić M., Bakić G.: „Statistical correlation between vibration characteristics, surface temperatures and service life of rolling bearings - artificially contaminated by open pit coal mine debris particles”, 21st European Conference On Fracture, ESIS, ISBN 978-15-1082-701-1, pp. 2338-2346, Catania, Italy, 2016.

63. Lazović-Kapor T., Mitrović R., Mišković Ž.: Contact between abrasive particles and worn surfaces within rolling bearing, Booklet of Abstracts: Mini-symposium "Contact Mechanics: Theory and Applications", Mathematical Institute of SASA, ISBN 978-86-7746-646-6, Belgrade, Serbia, 2017.

64. Mitrović R., Momčilović D., Atanasovska I.: Determination of Critical Size of Corrosion Pit on Mechanical Elements in Hydro Power Plants, Proceedings of 8th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and systems - IRMES 2017, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, pp. 355 - 358, 978-9940-527-53-2, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017.

65. Dimitrijević B., Banić M., Mišković Ž., Mitrović R., Miltenović A., Tomić M.: Determination of Muscle Tissue Properties for FEA Applications, Proceedings of 8th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and systems - IRMES 2017, pp. 161 - 165, ISBN 978-9940-527-53-2, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017.

66. Trišović N., W. Li, Sedmak A., Petrović A., Mitrović R., Z. Stokić: Iterative Methods for Eigen sensitivity Analysis - A Review, Proceedings of the 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Serbian Society of Mechanics, ISBN 978-86-909973-6-7, Tara, Serbia, 2017.

67. Mitrović R., Mišković Ž., Stamenić Z., Bakić G., Đukić M., Rajičić B.: The New Experimental Testing Methodology for Conveyor Idler’s Fits Control, Proceedings on CD, 14th International Conference on Fracture - ICF 14, pp. 1 - 5, Rhodos, Greece, 2017.

68. Miltenović A., Banić M., Mišković Ž., Mitrović R., Miltenović V.: Prediction of Heat Generation in Transmission Bearings by Application of FEM, International Conference on Gears 2017, VDI, Nemačko udruženje inženjera, Garhing, Germany, 2017.

69. Stanković M., Marinković A., Mitrović R., Mišković Ž.: Experimental Determination of the Wear Factor of the Sliding Bearings Made of Polymer Based Composite, 15th International Conference on Tribology “SERBIATRIB ‘17, pp. 307 - 310, ISBN 978‐86‐6335‐041‐0, Kragujevac, Serbia, 2017.

 

M34 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

1.   Đukić M., Bakić G., V. Sijacki-Zeravcic, Sedmak A., Mitrović R., Mišković Ž.: Hydrogen Embrittlement in Low Carbon Steel and the Synergistic Interplay of the HELP and HEDE Mechanisms, 13th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids-DSL 2017, pp. 1 - 6, Vienna, Austria, 2017.

 

M40 – Monografije nacionalnog značaja

 

M41 – Istaknuta monografija nacionalnog značaja

1.  Momčilović D., Mitrović R., Atanasovska I.: „Koncentracija napona i zamor materijala - savremeni pristup proračunu mašinskih elemenata i konstrukcija“, Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, ISBN 978-86-7083-915-1, COBISS.SR-ID 228274956, str.1-279., Srbija, 2016.

 

M42 – Monografija nacionalnog značaja

1.    Ristivojević M., Mitrović R.: „Raspodela opterećenja-zupčasti parovi i kotrljajni ležaji“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,Čigoja štampa, ISBN 86-7558112-2, COBISS.SR-ID 184519431, str. 1-264, Beograd, Srbija, 2002.

 

M45 – Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja

1. Šijački-Žeravčić V., Milosavljević A., Sedmak A., Mitrović R., Marković A., Radović M., Srećković M., Sedmak S.: „Istraživanje uzroka pojave zaostalih napona na mikro i makro strukturnom nivou i njihov uticaj na ponašanje metalnih materijala“, Rezultati naučnih istraživanja iz oblasti mašinstva i saobraćaja u periodu 1991-1995., MNT RS, str. 23-30, Beograd, Srbija, 1995.

2. Tasic Mi., Mitrovic R., Tasic M.: „Influence of resonant vibrations of W33 fresh-air ventilator blades on shaft bedding failure“, Machine Design, 1960-2007., Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, str. 381-388, Novi Sad, Srbija, 2007.

3. Popović P., Mitrović R.: “Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda - razvoj infrastructure”, Recenzenti: dr Dragutin Stanivuković i dr Gradimir Ivanović, Institut za nuklearne nauke VINČA, ISBN: 978-86-7306-098-9; Beograd, Srbija, 2009.

 

M48 – Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije vodećeg nacionalnog značaja

1. Popović P., Mitrović R.: “Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda - razvoj infrastructure”, Tip: nacionalna, Recenzenti: dr Dragutin Stanivuković i dr Gradimir Ivanović, Broj strana: 432, Rad: orginalni, Izdavač: Institut za nuklearne nauke VINČA, ISBN: 978-86-7306-098-9; Beograd, Srbija, 2009.

 

M50 – Radovi u časopisima nacionalnog značaja

 

M51 – Radovi u vrhunskim časopisima nacionalnog značaja

1.    Stefanovic N., Mitrovic R., Popovic P.: „Innovative problem solving methods in education field“, Education Journal, Science PG, ISSN 2327-2600, DOI: 10.11648/j.edu.20130202.12, Vol. 2, No. 2,  pp. 27-35, SCI-M23, 2013.

2.    Atanasovska I., Mitrović R., Stefanović S., Soldat N., Mišković Ž.: „Calculation of Radial Stiffness for Single-row Ball Bearing with Finite Element Analysis”, Machine Design, University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, ISSN 1821-1259, Vol. 6, No. 3, pp. 85-90, Novi Sad, Serbia, 2014.

3.    Mitrović R., Mišković Ž., Tasić M., Stamenić Z.: „Conveyor Idler’s Turning Resistance Testing Methodology”,  Machine Design, University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, ISSN 1821-1259, Vol. 6, No. 4, pp. 107-112, Novi Sad, Serbia, 2014.

4.    Mitrović R., Soldat N., Atanasovska I.: „Dynamic behavior of radial ball bearing due to the periodic variable stiffness”,  Machine Design, University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, ISSN 1821-1259, Vol. 7, No. 1, pp. 1-4, Novi Sad, Serbia, 2015.

5.  Stefanovic N., Mitrovic R., Popovic P.: „Creative problem solving methods in education field and compare classic and matrix 2003“, Science Journal of EDUCATION, Science PG, ISSN: 2329-0900 (Print), Vol. 4, No. 5, pp. 135-144, doi: 10.11648/j.edu.201604405.11, SCI-M23, August 17, 2016.

6.    Dimić A., Mišković Ž., Jelovac D., Mitrović R., Ristivojević M., Majstorović M., „Application of rapid prototyping in maxillofacial surgery”, Machine Design, University of Novi Sad – Faculty of Technical Sciences, ISSN 1821-1259, Vol. 9, No. 3, pp. 87 - 92, Novi Sad, Serbia, 2017.

 

M52 – Radovi u istaknutim nacionalnim časopisima

1.    Mitrovic R., Atanasovska i., Momcilovic D.: „A new methodology for prediction of high-cycle contact fatigue for spur gears”, Machine Design, ISSN 1821-1259, COBISS.SR-ID 239401991, Vol. 4, No. 4, pp. 189-196, Belgrade, Serbia, 2012.

2.    Momcilovic D., Mitrovic R., Atanasovska i., Vuherer T.: „Methodology of determination the influence of corrosion pit on decrease of hydro turbine shaft fatigue life”, Machine Design, ISSN 1821-1259, COBISS.SR-ID 239401991, Vol. 4, No. 4, pp. 231-236, Belgrade, Serbia, 2012.

 

M53 – Radovi u nacionalnim časopisima

1.    Ognjanović M., Mitrović R.: “Unutrašnja pobuda mehaničke buke i vibracija“, Revija rada, br. 121, str. 118-125, Beograd, Srbija, 1989.

2.    Plavšić N., Subić A., Mitrović R.:„Eksperimentalne metode istraživanja radnog veka kotrljajnog ležaja“, Tehnika, br.11-12, str. 768-770, Beograd, Srbija, 1991.

3.    Subic A., Mitrovic R.: „A general aproach to rolling bearing analysis“, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, No. 2, pp. 7-10, Belgrade, Serbia, 1992.

4.    Mitrović R.: „Istraživanje uticaja radijalnog zazora na graničnu učestanost obrtanja kotrljajnih ležaja koji se podmazuju plastičnim mazivom“, Tribologija u industriji, No. 4, str.164-169, Beograd, Srbija, 1993.

5.    MitrovićR., SubićA.:„Proračun parametara raspodele opterećenja kugličnih kotrljajnih ležaja“, Tehnika, br. 1,str.14M-18M, Beograd, Srbija, 1993.

6.    Sijacki-Zeravcic V., Mitrovic R., Markovic A., Stamenic Z., Radovic M.: „Influence of the structural, constructional and technological faults on the ball bearing fracture“, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade,COBISS.SR-ID 28508687, Vol. 23, iss. 2, pp. 41-45, Belgrade, Serbia, 1994.

7.    Rac A., Mitrovic R.: „Influence of grease charging and speed on temperature of prelubricated ball bearings“, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, No. 2, pp. 44-47, Belgrade, Serbia, 1995.

8.    Mitrovic R.: „An analysis of the efects of the lubricating grease type and the rotational speed upon operating temperature in sealed bearings“, Journal of Tribology in Industry, No, 1, pp. 32-36, Belgrade, Serbia, 1997.

9.    Bojanić Z., Ristivojević M., Mitrović R., ŽivkovićM.:„Prilog analizi naponskog stanja prirubničkog spoja“, Procesna tehnika, br. 3-4, str. 144-146, Beograd, Srbija, 1997.

10.  Bojanic Z., Ristivojevic M., Mitrovic R.: „An analysis of the pressure distribution in the contacting surfaces of the flange joint“, FME Transactions, University of Belgrade-Faculty of Mechanical Engineering,COBISS.SR-ID 647349781, No. 1, pp. 7-10, Belgrade, Serbia, 1998.

11.  Ristivojevic M., Rosic B., Mitrovic R.: „The influence of gear parameters on the surface durability of gear flanks“, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, COBISS.SR-ID 76811778, No. 1, pp. 1-4, Belgrade, Serbia, 2000.

12.  Mitrovic R.: „Analysis of the influence of internal radial clearance on the static load rating of the rolling bearing“, Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, UDC 621.822.6/.61, Vol. 1, No. 8, pp. 1039-1047,Nis, Serbia, 2001.

13.  Mitrovic R.: „Stress - strain state of deep groove ball bearing during assembly“, MVM - International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.28, No. 3,4, Kragujevac, Serbia, 2002.

14.  Mitrovic R., Lazovic T.: „Influence of wear on deep groove ball bearing service life“, “Facta Universitatis“, Series: Mechanical Engineering, Nis, Serbia, 2002.

15.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z., Lazović T.:„Usklađivanje domaćih tehničkih propisa sa direktivom 98/37 ES u oblasti Mašina“, International Journal Total Quality Management and Excelence,Vol.33, No. 4, str. 1-6, 2005.

16.  Popović P., Mitrović R.:„Razvoj i primena postupaka obaveznog ocenjivanja usaglašenostiproizvoda u skladu sa zahtevima Evropskih direktiva“, (keynote paper), International Journal Total Quality Management and Excelence,Vol.33, No. 4, Beograd, Srbija, 2005.

17.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T., Stamenić Z.:„Varijantna konstrukcija mašine za pakovanje prehrambenih proizvoda, Construction variation of packing machine in food processing“, V Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem - Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, objavljen u časopisu Poljoprivredna tehnika, COBISS.SR-ID 165155340, Vol. 31, No. 3, str. 57-64,Beograd, Srbija, 2006.

18.  Dubonjić R., Ristivojević M., Mitrović R., Jeftenić V., Lazović T., Stamenić Z.:„Analiza tehnoekonomske opravdanosti uvođenja frekventnih regulatora na pogonima dozatora i dodavača uglja mlinova kotla u TENT“, Tehnika - Mašinstvo,YU ISSN 0040-2176, COBISS.SR-ID 31652623, Vol.55, No. 5, str.11-18, 2006.

19.  Stefanović N., Mitrović R., Popović P., Ristivojević M.:„Prilog rešavanju problema kontradiktornosti integracije u procesu projektovanja mašinskog sistema“, International Journal Total Quality Management and Excelence, UDK 658.5, COBISS.SR-ID 164479244, Vol. 35, No 1-2,str. 309-316, Beograd, Srbija, 2007.

20.  Mitrović R., Stamenić Z., Popović P.: „Zahtevi u pogledu ocenjivanja usaglašenosti proizvoda prema Direktivi mašine2006/42/EC“,International Journal Total Quality Management and Excelence, YU ISSN 0354-9771, UDK 658.5, No. 4, Vol. 36, pp. 13-20, Beograd, Srbija,2008.

21.  Lazovic T., Ristivojevic M., Mitrovic R.: „Mathematical model of load distribution in rolling bearing, FME Transactions, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, ISSN 1451-2092, UDC: 621, COBISS.SR-ID 513257635, Vol. 36, No. 4, pp. 189-196, Beograd, Srbija, 2008.

22.  Mitrović R., Stefanović N., Popović P.: „Procedure za upravljanje rizikom mašinskih sistema“, International Journal Total Quality Management and Excelence, ISSN 1452-0680, COBISS.SR-ID 166947084, Vol. 36, No. 1-2, pp. 219-222, Beograd, Srbija, 2008.

23.  Mitrovic R., Momcilovic D., Atanasovska i., Hut n.: „Service life prediction of running steel wire ropes”, Integritet i vek konstrukcija - Structural Integrity and Life, Društvo za integritet i vek konstrukcija i Institut IMS, ISSN 1451-3749, UDC: 620.169.1:669.15-427.4, Vol. 10, No. 3, pp. 199-202, Van SCI, originalni, Beograd, Srbija, 2010.

 

M60 – Predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja

 

M63 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

1.    Mitrović R.: „Osvrt na određivanje kontaktnih napona i deformacija kotrljajnog kugličnog ležaja“, Zbornik radova sa Jugoslovenskog naučno-stručnog skupa “Nauka, istraživanje i razvoj mašinskih sistema i elemenata”, br. 26, str. 1-10, Beograd, Srbija, 1987.

2.    Mitrović R.: „Korekcija proračuna statičke nosivosti radijalnog kugličnog ležaja sa zazorom“, Zbornik radova sa Skupa o konstruisanju, br. 4, str. 1-11, Zagreb, Hrvatska, 1988.

3.    Mitrović R.: „Istraživanje problematike kotrljajnih ležaja“, Pad izložen na javnoj sednici Katedre za OMK na Mašinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu,  Beograd, Srbija, 1990.       

4.    Mitrović R., Rac A., Nikčević V.: „Razvoj uređaja za merenje trenja kotrljajnih ležaja“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa - Istraživanje i razvoj mašinskih sistema i elemenata - IRMES 95, str. 42-47, Niš, Srbija, 1995.

5.    Mitrović R.: „Prikaz konstrukcionog rešenja uležištenja valjaoničkog stana“, Pad izložen na javnoj sednici Katedre za OMK na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1995.

6.    Tošić S., Mitrović R., Jočić A.: „Prilog određivanja uticajnih parametara merodavnih za proračun i izbor kotrljajnih ležaja nosećih valjaka trakastih transportera“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa - Istraživanje i razvoj mašinskih sistema i elemenata - IRMES 95, COBISS.SR-ID 5138536031, Vol. 1, str. 528-533, Niš, Srbija, 1995.

7.    Vasić B., Papić LJ., Mitrović R.: „Inovacija znanja zaposlenih kao prvi korak ka kvalitetu“, Konferencija OMO - održavanje mašina i  opreme, COBISS.SR-ID 841753621, br. 7-8, str. 365-370, Beograd, Srbija, 1996.

8.    Ristivojević M., Mitrović R., Živković M.: „Analiza nosivosti i hermetičnosti prirubničkog spoja na dobošastim izmenjivačima toplote“, Processing 96: deseti stručni skup o opremi u procesnoj tehnici: Tivat, 18-20. septembar 1996., Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Procesna tehnika, br. 3-4, str. 55-57, Beograd, Srbija, 1996.

9.    Stamenić Z., Mitrović R., Šijački-Žeravčić V., Marković A.: „Otkrivanje proizvodnih grešaka i eksploatacionih oštećenja kod kotrljajnih ležaja pomoću skening elektronske mikroskopije“, Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima, str. 183-184, Beograd, Srbija, 1997.

10.  Mitrović R., Lazović T., Ristivojević M.: „Analiza raspodele opterećenja na kotrljajna tela ležaja“, Zbornik radova sa XXII Jugoslovenskog kongresa teorijske i primenjene mehanike, knjiga D, str. 273-278, Vrnjačka banja, 1997.

11.  Bojanić Z., Ristivojević M., Mitrović R., Živković M.: „Raspodela kontaktnog napona na dodirnoj površini prirubničkog spoja“, Processing 98 - dvanaesti stručni skup o opremi u procesnoj tehnici: Bečići, 15-18. septembar 1998., Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Procesna tehnika, COBISS.SR-ID 227427991, br. 2-3, str. 78-80, Beograd, Srbija, 1998.

12.  Mitrović R., Lazović T., Ristivojević M.: „Analiza unutrašnjeg radijalnog zazora kotrljajnog ležaja u radu“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 98, COBISS.SR-ID 5138487391, str. 265-270, Beograd, Srbija, 1998.

13.  Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R.: „Obrazovanje u konstruisanju - tehnički stožer teorije i Prakse“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 98, str. 97-102, Beograd, Srbija, 1998.

14.  Mitrović R., Stefanović N., Ristivojević M.: „Prilog poboljšanju konstrukcionog rešenja uležištenja mašine za proizvodnju mineralnih vlakana - centrifuge“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 98, COBISS.SR-ID 5138489951, str. 289-293, Beograd, Srbija, 1998.

15.  Ognjanović M., Mitrović R., Ristivojević M.: „Isptivanje kotrljajnih ležaja u menjačkim prenosnicima primenom zatvorenog kola snage“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 98, COBISS.SR-ID 5138390111, str. 325-330, Beograd, Srbija, 1998.

16.  Plavšić N., Mitrović R., Mašić M., Ristivojević M.: „Analiza uticajnih parametara na proklizavanje remenog para“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 98, COBISS.SR-ID 5138497631, str. 349-354, Beograd, Srbija, 1998.

17.  Bojanić Z., Mitrović R., Ristivojević M.: „Analiza ponašanja prirubničkog spoja u promenjenim radnim uslovima“, Processing 2000: četrnaesti kongres o opremi u procesnoj tehnici: Beograd, 14-16. jun 2000., Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Procesna tehnika, COBISS.SR-ID 22922511, br. 2-3, str. 108-110, Beograd, Srbija, 2000.

18.  Mitrović R., Lazović T.: „Analiza uticaja habanja na radni vek kotrljajnog ležaja“, Zbornik radova sa VII Jugoslovenske konferencije o tribologiji, Jugoslovensko društvo za tribologiju, COBISS.SR-ID 513904547, str. 35-40, Kragujevac, Srbija, 2001.

19.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T.: „Analiza kontaktnog napona na bokovima zubaca cilindričnih zupčanika u uslovima granične raspodele opterećenja“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 02, str. 613-618, Jahorina, Bosna, 2002.

20.  Mitrović R., Ristivojević M., Lazović T.: „Matematički model kotrljajnog ležaja“, Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 02, str. 463-468, Jahorina, Bosna, 2002.

21.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z.: „Analiza uzroka havarije cevnog spoja sa oblim navojem“, Zbornik radova sa XXV majskog skupa održavalaca, str. 267-270, Beograd-Budva-Tara, Srbija, 2002.

22.  Mitrović R., Ristivojević M., Lazović T.: „Različiti pristupi proceni radnog veka kotrljajnih ležaja“, Zbornik radova sa IX SEVER-ovog simpozijuma o mehaničkim prenosnicima, str. 17-22, Subotica, Srbija, 2003.

23.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T.: „Uticaj raspodele opterećenja na merodavno opterećenje zupca“, Zbornik radova sa IX SEVER-ovog simpozijuma o mehaničkim prenosnicima, str. 67-74, Subotica, Srbija, 2003.

24.  Mitrović R., Ristivojević M., Plavšić N., Lazović T., Stamenić Z., Stefanović N.: „Identifikacija uzroka otkaza kotrljajnog ležaja elektromotora za pogon mlina“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 04, ISBN 86-80581-66-6, COBISS.SR-ID 5164102611, str. 567-572, Kragujevac, Srbija, 2004.

25.  Dubonjić R., Ristivojević M., Mitrović R., Jeftenić B., Lazović T., Stamenić Z.: „Tehnoekonomska analiza varijantnog rešenja pogonske grupe dozatora i dodavača uglja mlinova kotla“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 04, ISBN 86-80581-66-6, COBISS.SR-ID 5163777491, str. 87-92, Kragujevac, Srbija, 2004.

26.  Mitrović R., Ristivojević M., Stefanović N., Stamenić Z., Lazović T., Tasić M., Momčilović S.: „Analiza stanja uležištenja vratila  ventilatora svežeg vazduha termoenergetskih postrojenja“, Bearing State Analyses of Air Fan shaft of Fossilfuel Power Plant, Društvo  termičara Srbije i Crne Gore, Simpozijum Elektrane 2004 (sa međunarodnim učešćem),Vrnjačka Banja, Srbija, 2004.

27.  Mitrović R., Ristivojević M., Plavšić N., Lazović T., Stamenić Z.: „Inovcije u obrazovanju konstruktora - Constructors education  inovations“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa - Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema - IRMES 04, ISBN 86-80581-66-6, COBISS.SR-ID 516504981, str. 725-730, Kragujevac, Srbija, 2004.       

28.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z., Lazović T.: „Analiza stanja tehničke regulative u oblasti mašina u skladu sa zahtevima evropskih standarda i propisa“, Festival kvaliteta 2005., Zbornik radova sa 32. Nacionalne konferencije o kvalitetu, str. 131-137, Kragujevac, Srbija, 2005.

29.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T., Stamenić Z.: „Istraživanje mogućih uzroka gubitka radne sposobnosti vratila ventilatora svežeg vazduha termoenergetskih postrojenja“, Zbornik radova sa međunarodnog savetovanja Energetika 2005., str. 90-94, Zlatibor, Srbija, 2005.

30.  Mitrović R., Ristivojević M., Šijački-Žeravčić V., Tasić M. M., Tasić B. M., Momčilović S.: „Transient heat conduction in bearing og primary stage air fan of termal power plant“, Elektrane 2006., Vrnjačka Banja, Srbija, 2006.

31.  Mitrović R.: „Visoko obrazovanje - generator razvoja Srbije“, Zbornik radova sa naučnog skupa Mašinski fakultet Kraljevo kao faktor regionalnog, privrednog i tehnološkog razvoja Srbije, urednici: Novak Nedić, Ljubomir Lukić, ISBN 978-86-82631-53-8, COBISS.SR-ID 183706380, str. 7-19, Kraljevo, Srbija, 2010.

32.  Jovanović D., Mitrović R., Ivanović G., Mišković Ž., Stamenić Z.: „Unapređenje poslovanja PD Termoelektrane i Kopovi Kostolac saradnjom sa Univerzitetom u Beogradu“, Zbornik radova sa XXI skupa međunarodnog značaja Tehnologija, Kultura, Razvoj-TKR 2014, Udruženje „Tehnologija i društvo“, ISBN 978-86-915151-3-3, str 49-67, Tivat, Crna Gora, 2014.

33.  Jovanović D., Mitrović R., Ivanović G.: "Savremene strategije i tehnologije u upravljanju pomocnom mehanizacijom na povrsinskim kopovima", Zbornik radova sa V simpozijuma sa medjunarodnim ucescem - RUDARSTVO 2014, ISBN 978-86-80809-84-7, str. 55-71, Vrnjacka Banja, Srbija, 2014.

34.  Mitrović R.: "Nauka – generator održivog razvoja", Ekonomski Zbornik radova sa III skupa Odeljenja društvenih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, ISBN 978-86-70256-43-9, str. 117-129, Beograd, Srbija, 2014.

35.  Mitrović R., Mišković Ž., Stamenić Z.: „Pregled naučno-istraživačkih kapaciteta Laboratorije za ispitivanje mašinskih elemenata i sistema Univerziteta u Beogradu – Mašinskog fakulteta”, OMO ’15 – 40th International conference, Proceedings, Budva, Montenegro, 2015.

 

M64 – Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu

1.    Mitrović R., Atanasovska I., Soldat N.: „Nonlinear dynamics of rolling ball bearing with defect in the outer ring race”, Mini-symposium „Non-linear dynamics with Applications in Engineering Systems”, Matematički institut SANU, ISBN 978-86-7746-623-7, COBISS.RS-ID 226491148, 26.10.2016., str. 15-16., Beograd, Srbija.

 

M70 – Odbranjena doktorska disertacija

Mitrović R.: „Istraživanje uticaja konstruktivnih i triboloških parametara kugličnog kotrljajnog ležaja na radnu sposobnost pri velikim učestanostima obrtanja“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1992.

 

Odbranjen magistarski rad

Mitrović R.: „Analiza uticaja elastičnih deformacija i unutrašnjeg radijalnog zazora kotrljajnog kugličnog ležaja na raspodelu opterećenja na kotrljajna tela i nosivost“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1987.

 

M80 – Tehnička rešenja

 

M82 – Industrijski prototipovi (nova tehnička rešenja primenjena na nacionalnom nivou)

1. Ristivojević M., Mitrović R., Marković D., Lazović T., Stamenić Z.: „Mašina za pakovanje prehrambenih proizvoda“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  Beograd, Srbija, 2007.  (2010)

2. Mitrović R., Ristivojević M., Tasić M.: Uređaj za čišćenje mehaničkih rešetki sa automatskim režimom rada“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hidroelektrane Đerdap, Sektor za održavanje priobalja, Beograd, Srbija, 2007-2010. (2010)

3. Mitrović R., Tasić M., Ristivojević M.: „Uređaj za čišćenje rešetki fekalnih voda sa automatskim režimom rada“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  Hidroelektrane Đerdap, Sektor za održavanje priobalja, Beograd, Srbija, 2008-2009. (2010)

4. Mitrović R., Tasić M., Ivanović G., Mišković Ž., Stamenić Z.: „Probni sto za ispitivanje radijalno opterećenih transportnih valjaka“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, PD " Termoelektrane i kopovi Kostolac''- Kostolac, Srbija, 2008-2009. (2010)

5. Mitrović R., Tasić M., Ivanović G., Mišković Ž., Stamenić Z.: „Probni sto za ispitivanje efikasnosti zaptivne grupe transportnih valjaka“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, PD " Termoelektrane i kopovi Kostolac''- Kostolac, Srbija, 2008-2009. (2010)

6. Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Stefanović N., Skoko D.: „Zupčasti prenosnik snage - menjač bager Pumpe “, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2012.

7. Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Skoko D.: „Konstrukcija zupčaste  pumpe sa unutrašnjim ozubljenjem povišene energetske efikasnosti“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2013.

8. Lazović T., Ristivojević M., Mitrović R., Stefanović N.: „Uređaj za ispitivanje boca za tehničke gasove UIB-6“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Messer Tehnogas AD, Srbija, 2014.

 

M84 – Bitno poboljšana tehnička rešenja na nacionalnom nivou

1. Zeljković V., Đapić M., Popović P., Mitrović R.: „Poboljšanje mašine za ispravljanje felni RSM 220 u skladu sa zahtevima evropskih direktiva“, Firma MOTO KOMERC, Valjevo, Srbija, 2009 (2010)

2. Rosić B., Ristivojević M., Mitrović R.:Planetarni prenosnik za pogon turbo-energetskih postrojenja“, odluka Naučnog veća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2010.  

 

M90 – Patenti

 

M92 – Registrovani patenti na nacionalnom nivou

1.  Patent: 'Instalacija za ispitivanje transportnih valjaka generisanjem njihovog radijalnog opterećenja', br. 1422 U1, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 2014.

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=12&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150430&CC=RS&NR=1422U1&KC=U1#

2.  Patent: 'Instalacija za signalizaciju otkaza kotrljajnih ležaja transportnih valjaka', br. 1434 U1, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Beograd, 2015.

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20151030&CC=RS&NR=1434U1&KC=U1#

 

Udžbenici

1.    Krsmanović V., Mitrović R.: „Klizni i kotrljajni ležaji - udžbenik za Mašinske elemente“, Građevinska knjiga, Beograd, Srbija, 1989.

2.    Krsmanović V., Mitrović R.: „Klizni i kotrljajni ležaji - udžbenik za Mašinske elemente“, Građevinska knjiga, Beograd, Srbija, 1990.

3.    Krsmanović V., Mitrović R.: „Klizni i kotrljajni ležaji“, Građevinska knjiga, ISBN 86-395-0302-8, COBISS.SR-ID 512785571, Beograd, Srbija, 1995.

4.    Mitrović R.: „Klizni ležaji“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2002.

5.    Mitrović R.: „Kotrljajni ležaji“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2002.

6.    Mitrović R., Ristivojević M.: „Tolerancije“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2002.

7.    Mitrović R.: „Klizni ležaji“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2003.

8.    Krsmanović V., Mitrović R.: „Klizni i kotrljajni ležaji“, IV izdanje, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2004.

9.    Mitrović R.: „Kotrljajni ležaji“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2004.

10.  Mitrović R., Ristivojević M.: „Tolerancije“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, ISBN 86-17-10751-0, COBISS.SR-ID 112685068, Beograd, Srbija, 2004.

11.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T.: „Mašinski elementi 1 - udžbenik za drugi razred mašinske škole“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, ISBN 86-17-12052-5, COBISS.SR-ID 123467532, Beograd, Srbija, 2005.

12.  Mitrović R.: „Spojnice“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, ISBN 86-17-10756-1, COBISS.SR-ID 125491980, Beograd, Srbija, 2005.

13.  Mitrović R.: „Osovine, vratila i žljebni spojevi“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, ISBN 86-17-12157-2, COBISS.SR-ID 125492748, Beograd, Srbija, 2005.

14.  Mitrović R.: „Nerazdvojevi spojevi“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2005.

15.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z.: „Mašinski elementi 2 - udžbenik za treći razred mašinske škole“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 2006.

16.  Mitrović R., Ristivojević M.: „Tehnika i informatika - udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, Crna gora, 2006.

17.  Krstajić B., Ristivojević M., Mitrović R.: „Tehnika i informatika - udžbenik za peti razred devetogodišnje osnovne škole“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, ISBN 978-86-303-1274-8, COBISS.SR-ID 12877072, Podgorica, Crna gora, 2008.

18. Mitrović R., Mišković Ž., Stamenić Z., Marković B., Tica M.: „Osnove tehničkih propisa“, I izdanje, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, ISBN 978-86-7083-861-1, CIP katalogizacija 005.591.61

       62-11(083.133) 658.512.2, COBISS.SR-ID 217214988, Beograd, Srbija, 2015.

19. Krsmanović V., Mitrović R.: „Klizni i kotrljajni ležaji“, V, dopunjeno izdanje, zajedničko izdanje Zavoda za udžbenike i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-17-19284-4, CIP katalogizacija 621.822.5/.7 (075.8), Beograd, Srbija, 2015.

 

Pomoćni udžbenici

1.    Plavšić N., Janković M., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B.: „Mašinski elementi - zbirka zadataka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083-075-2, COBISS.SR-ID 5120132191, Beograd, Srbija, 1988.

2.    Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B.: „Zbirka zadataka iz Mašinskih elemenata II - udžbenik za III razred mašinskih,  mašinsko-energetskih i drugih škola usmerenog obrazovanja“, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika; Titograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, ISBN 86-17-00904-7, COBISS.SR-ID 70489621, Beograd, Srbija, 1989.

3.    Plavšić N., Subić A., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B.: „Mašinski elementi - zbirka zadataka“, Mašinski fakultet, ISBN 86-7083-155-4, COBISS.SR-ID 5120134751, Beograd, Srbija, 1990.

4.    Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Janković M., Obradović P.: „Mašinski elementi - priručnik za vežbe“, Mašinski fakultet, ISBN 86-7083-183-H, COBISS.SR-ID 512012963, Beograd, Srbija, 1991.

5.    Plavšić N., Janković M., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B.: „Zbirka ispitnih zadataka iz mašinskih elemenata“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1996.

6.    Plavšić N., Janković M., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B.: „Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Osnova konstruisanja“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1998.

7.    Plavšić N., Janković M., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B.: „Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Osnova konstruisanja“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083-335-2, COBISS.SR-ID 1421360711, Beograd, Srbija, 1999.

8.    Plavšić N., Mitrović R., Janković M., Rosić B., Ristivojević M., Obradović P.: „Mašinski elementi - zbirka rešenih ispitnih zadataka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1999.

9.    Plavšić N., Ristivojević M.,Mitrović R., Rosić B.: „Zbirka rešenih zadataka iz Mašinskih elemenata“, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Srbija, 1999.

10.  Plavšić N., Janković M., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Obradović P.: „Mašinski elementi - zbirka rešenih ispitnih zadataka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083-377-8, COBISS.SR-ID 159909127, Beograd, Srbija, 2000.

11.  Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Janković M., Obradović P.: „Mašinski elementi - priručnik za vežbe“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083-412-H, COBISS.SR-ID 111393548, Beograd, Srbija, 2003.

12.  Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Janković M., Obradović P.: “Osnovi konstruisanja - zbirka rešenih zadataka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2003.

13.  Plavšić N., Janković M., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Obradović P.: „Mašinski elementi - zbirka rešenih ispitnih zadataka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083-467-7, COBISS.SR-ID 106471948, Beograd, Srbija, 2003.

14.  Plavšić N., Janković M.,Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Obradović P.: “Osnovi konstruisanja - zbirka rešenih zadataka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083478-2, COBISS.SR-ID 111872268, Beograd, Srbija, 2004.

15.  Plavšić N., Ristivojević M.,Mitrović R., Rosić B., Janković M., Obradović P.: „Mašinski elementi - priručnik za vežbe“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86-7083-556-8, COBISS.SR-ID 129334028, Beograd, Srbija, 2006.

 

INŽENJERSKE REALIZACIJE

 

Rukovođenje projektima saradnje sa privredom

1.    Istraživanje, razvoj i primena metoda i postupaka ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda i procesa u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i propisa - potprojekat Mašine 89/32/EES, ev. br. TD7054,  Beograd, Srbija, 2004.

2.    Istraživanje, razvoj i primena metoda i postupaka ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda i procesa u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i propisa - potprojekat Mašine 89/32/EES, ev. br. TD7054, Beograd, Srbija, 2005.

3.    Istraživanje, razvoj i primena metoda i postupaka ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda i procesa u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i propisa - potprojekat Mašine 89/32/EES, ev. br. TD7054, Beograd, Srbija, 2006.

4.    Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo A: Analiza postojeće konstrukcije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-300/09, Beograd, Srbija, 2009.

5.    Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo B: Informacioni sistem, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-301/09, Beograd, Srbija, 2009.  

6.    Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo C: Modeliranje elemenata sistema i simulacija radnih uslova, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-302/10,Beograd, Srbija, 2010.  

7.    Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo F: Ocena rizika i definisanje obuhvata ugovora o nabavci komponenata transportnih sistema, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-304/10,Beograd, Srbija, 2012.  

8.    Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo E: Reparacija elemenata valjaka, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-305/10, Beograd, Srbija, 2012.  

9.    Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo D: Eksperimentalna istraživanja – metodologija ispitivanja, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-303/11, Beograd, Srbija, 2011.  

10.  Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo G: Metodologija specifičnih ispitivanja, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-311/12,Beograd, Srbija, 2012.  

11.  Projekat ostvarenja pouzdanosti rada rolnica na transportnim sistemima sa posebnim osvrtom na na ispitivanje rada rolnica u eksploatacionim uslovima – Deo H: Objedinjeni izveštaj, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-312/12, Beograd, Srbija, 2012.  

12.  Ispitivanje transportnih valjka proizvodjača PRIM - I faza:Preliminarna ispitivanjaMašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik PRIM Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-06/14, Beograd, Srbija, 2014.  

13.  Ispitivanje kvaliteta zaptivanja transportnih valjka na prodiranje vode i prašine, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-07/14, Beograd, Srbija, 2014.  

14.  Ispitivanje transportnih valjka proizvodjača PRIM – II faza: Završna ispitivanja, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik PRIM Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-11/14, Beograd, Srbija, 2014.  

15.  Ispitivanje valjaka i reinženjering ispitnog stola za dinamičko ispitivanje valjaka, Rukovodilac projekta Mitrović R., Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (korisnik Termoelektrane i Kopovi Kostolac d.o.o.), Izveštaj 14. 02-07/15, Beograd, Srbija, 2015.  

 

Rukovođenje naučnim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1.    Projekat TR-14033 „Istraživanje metoda i pristupa povećanju radnog veka i pouzdanosti mašinskih sistema“, Rukovodilac projekta Mitrović R., Beograd, Srbija, 2008-2010.

2.    Projekat TR-35029 „Razvoj metodologija za povećanje radne sposobnosti, pouzdanosti i energetske efikasnosti mašinskih sistema u energetici“, Rukovodilac projekta Mitrović R., Beograd, Srbija, 2011-2017.

 

Učešće u realizaciji projekata saradnje sa privredom

1.    Mitrović R.: „Analiza dodataka za brušenje prstenova kotrljajnih ležaja“, Industrija Kotrljajnih Ležaja, Beograd, Srbija, 1982.

2.    Mitrović R. i dr.: „Projektovanje tehnologije brušenja prestenova specijalnih kotrljajnih ležaja“, Industrija Kotrljajnih Ležaja, Beograd, Srbija, 1982.

3.    Mitrović R. i dr.: „Konstrukcija alata za brušenje prestenova specijalnih kotrljajnih ležaja“, Industrija Kotrljajnih Ležaja, Beograd, Srbija, 1982.

4.    Koruga Đ., Mitrović R.: „Rešenje glave za punjenje unutrašnjeg prstena na mašinama “Centrales” - za RO IKL“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1984.

5.    Veriga S., Mitrović R.: „Ekspertiza uzroka havarije na fermentorima br. 3 i 4 u RO “Jedinstvo”“, AIK Valjevo iz Valjeva, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1986.

6.    Plavšić N., Mitrović R., Rosić, B., Ristovojević M.: Idejni projekat unutrašnjeg transporta u RO Sinter-T. Užice“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1986.

7.    Veriga S., Mitrović R.: „Ekspertiza uzroka havarije reduktora u RO PKB Standard“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1987.

8.    Veriga S., Mitrović R.: „Revizija standarda ISO 5593 - za Savezni zavod za standardizaciju i Poslovnu zajednicu proizvođača i potrošača kotrljajnih ležaja“, Beograd, Srbija, 1987.

9.    Đorđević V., Mitrović R., Rosić B.: „Ekspertiza uzroka havarije planetarnog reduktora na bageru G-700 u RO Vodoprivreda, Drina-Zvornik“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1987.

10.  Savić Z., Plavšić N., Ognjanović M., Ristivojević M., Obradović P., Rosić B., Mitrović R.: „Istraživanje i razvoj tehničkih rešenja zupčanika transmisije helikoptera“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1988.

11.  Ognjanović M., Obradović P., Rosić B., Mitrović R., Ristivojević M., Drecun V., Radojević S., Pavlović M.: „Konstruisanje zupčastih prenosnika pomoću računara EDVIS-ZP ME-72/88“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1988.

12.  Plavšić N., Janković M., Bojanić Z., Rosić B., Mitrović R., Ristivojević M.: „Istraživačke aktivnosti na realizaciji prenosnika snage aviona NA“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1988.

13.  Plavšić N., Janković M., Mitrović R.: „Dinamičko ispitivanje vijaka klipnjače za RO 21. maj“, Institut za opšte mašinske konstrukcije, brodogradnju i železničko mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 13. U3-1/88 113. 03-2/88; 13. 03T3/88 i 13. U3-4/88, Beograd, Srbija, 1988.

14.  Ognjanović M., Mitrović R., Drecun V.: „Izveštaj o ispitivanju buke železničkih putničkih kola sa sedištima 1/2 razreda sa hodnikom sa strane, tip Z1-GOŠA“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1988.

15.  Plavšić, N., Janković M., Mitrović R., Tanasković R.: „Dinamička ispitivanja vijaka M9x1x54,5“, Institut za opšte mašinske konstrukcije, brodogradnju i železničko mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 13. 03-1/89; 13. 03-2/89; 13. 03-3/89, Beograd, Srbija, 1989.

16.  Ognjanović M., Mitrović R., Tanasković R.: „Izveštaj o rezultatima ispitivanja vibracija elektromotora u RO Trudbenik”, ekspertiza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. ME-77/89, Beograd, Srbija, 1989.

17.  Ognjanović M., Mitrović R., Tanasković R.: „Analiza opterećenja spoja glave ekstrudera u EI-Zemun”, ekspertiza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1990.

18.  Plavšić N., Mitrović R., Tanasković R.: „Dinamička ispitivanja vijaka klipnjače 4150297/TR5-U17“, Institut za opšte mašinske konstrukcije, brodogradnju i železničko mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 13. 03-1/90, Beograd, Srbija, 1990.

19.  Sakan D., Đurić V., Mitrović R., Bogosavljević S.: „Idejni projekat strategije promotivnih aktivnosti FKL - Temerin, Study Marketing Alliance“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1990.

20.  Mitrović R., Tauš V., Tanasković R.: „Konstrukcija i razvoj uređaja za ispitivanje kotrljajnih ležaja“, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 1990.

21.  Mitrović R., Janković M., Subić A.: „Izveštaj o proceni vrednosti opreme IKL“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1991.

22.  Mitrović R.: „Konstrukcija uređaja za merenja početnog momenta trenja kotrljajnih ležaja (za potrebe Industrije kotrljajnih ležaja - Beograd)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1991.

23.  Mitrović R.: „Konstrukcija uređaja za merenje momenta trenja kotrljajnih ležaja u radu (za potrebe Industrije kotrljajnih ležaja - Beograd)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1992.

24.  Mitrović R.: „Analiza otkaza kotrljajnih ležaja na reduktoru bagera TAKRAF SRS-1300 (za rudnik Kostolac)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1993.

25.  Mitrović R., Bošnjak S.: „Dokaz napona i deformacija noseće konstrukcije destilerije za slučaj dejstva osnovnog i dopunskog opterećenja (za PKB Voćarske plantaže - Boleč)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1993.

26.  Mitrović R., Tanasković R.: „Analiza uzroka havarije kotrljajnih ležaja na satelitima planetarnog reduktora (za Tehnički institut SANU)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1993.

27.  Mitrović R., Bošnjak S.: „Proračun čvrstoće noseće konstrukcije destilerije pri dejstvu opterećenja izazvanog vetrom, rađeno za PKB - Boleč“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 173 str.+ 2 crteža, Beograd, Srbija, 1993.

28. Mitrović R., Rac A., Nikčević V.: „Konstrukcija uređaja za merenje momenata trenja kotrljajnih ležaja“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1993.

29. Mitrović R., Rogić M., Nikčević V.: „Analiza i predlog rekonstrukcije uležištenja valjaoničkog stana u Željezari Nikšić“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 21 str. + 11 crteža, Beograd, Srbija, 1994.

30.  Šijački-Žeravčić V., Marković A., Stamenić Z., Radović M., Mitrović R.: „Određivanje faktora istrošenosti materijala usled puzanja sa procenom preostalog radnog veka kolektora međupregrejane pare Termoelektrane Nikola Tesla“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1994.

31.  Šijački-Žeravčić V., Mitrović R., Marković A., Stamenić Z., Radović M.: „Analiza uzroka otkaza kotrljajnih ležaja užetnjače lifta (za Gradski zavod za veštačenje - Beograd)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1994.

32.  Mitrović R., Tanasković R.: „Ispitivanje kvaliteta elastičnih podloški (za Tehnoimpex - Beograd)“, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 1995.

33.  Ristivojević M., Mitrović R.: „Studija nosivosti i hermetičnosti prirubničkog spoja razmenjivača toplote (za Montažu - Beograd)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1995.

34.  Šijački-Žeravčić V., Mitrović R., Marković A., Stamenić Z., Radović M.: „Nadzor procesa reparacije i kontrola kvaliteta staza kotrljanja specijalnog ležaja sa zupčanikom pogonske grupe remorkera“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 12-05-12. 04/1996., Beograd, Srbija, 1996.

35.  Šijački-Žeravčić V., Marković A., Stamenić Z., Radović M., Mitrović R.: „Studija o stanju, uzrocima pojave oštećenja, daljoj upotrebljivosti bidona i tehnologiji reparaturnog zavarivanja, (korisnik REI Kolubara - Prerada)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 1996.

36.  Ristivojević M., Mitrović R., Stamenić Z.: “Izveštaj o izvršenom ispitivanju gumeno-metalnog elementa redukcione motke“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 06-01/97, Beograd, Srbija, 1997.

37.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z.: „Izveštaj o izvršenom ispitivanju gumenog elementa elastične spojnice“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 02-01/97, Beograd, Srbija, 1997.

38.  Mitrović R., Ristivojević M., Tanasković R.: „Izveštaj o izvršenom ispitivanju proizvoda (gumenog elementa horizontalnog klizača)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 02-02/97, Beograd, Srbija, 1997.

39.  Ristivojević M., Mitrović R., Stamenić, Z., Tanasković R.: „Ispitivanje gumeno metalnog elementa reakcione motke“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 06-01/97, Beograd, Srbija, 1997.

40.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T.: „Izveštaj o izvršenom ispitivanju proizvoda (gumenog elementa bočnog klizača)“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 06-02/97, Beograd, Srbija, 1997.

41.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z.: „Ispitivanje gotovog proizvoda, izolacione gume priključnog kabla vučnog motora električne lokomotive klase 441 i 461“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj 14. 02-07/1998., Beograd, Srbija, 1998.

42.  Mitrović R., Ristivojević M., Stamenić Z., Tanasković R.: „Ispitivanje gumenog amortizera“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 02-6/98, Beograd, Srbija, 1998.

43.  Ognjanović M., Mitrović R., Ristivojević M., Tanasković R.: „Analiza i procena uzroka razaranja kućišta zasuna na rezervoaru za mazut u Rafineriji Beograd“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ME-108/98, Beograd, Srbija, 1998.

44.  Ognjanović M., Mitrović R., Ristivojević M., Tanasković R.: „Izveštaj o ispitivanju kotrljajnih ležaja IKL u sklopu menjača FIAT - Torino“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ME-110/99, Beograd, Srbija, 1999.

45.  Ristivojević M., Mitrović R.: „Konstrukcija uređaja za ispitivanje čvrstoće dečijih igračaka“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ME-112/2000., Beograd, Srbija, Srbija, 2000.

46.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T.: „Ispitivanje gumene manžete“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 06-3/2000., Beograd, Srbija, 2000.

47.  Ristivojević M., Mitrović R., Lazović T.: „Elaborat za rukovanje i održavanje uređaja za ispitivanje boca - UIB-6“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2001.

48.  Ristovojević M., Mitrović R., Stefanović N., Lazović T.: „Izveštaj o rekonstrukciji zupčastog prenosnika - menjača bager pumpe“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 06-01/2002., Beograd, Srbija, 2002.

49.  Mitrović R., Ristivojević M., Lazović T., Stamenić Z., Stefanović N.: „Ispitivanje otkaza kotrljajnog ležaja elektromotora za pogon mlina u fabrici cementa LAFARGE - BFC - Beočin“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 02-1001/2002., Beograd, Srbija, 2002.

50.  Jeftenić B., Vukosavić S., Mitrović R., Dubonjić R., Ristivojević M., Bebić M., Štatkić S., Jevtić D., Lazović T., Stamenić Z., Stefanović N.: „Studija opravdanosti uvođenja frekventnih regulatora na pogonima dozatora i dodavača uglja u TENT-u“, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, 2003.

51.  Mitrović R., Ristivojević M., Lazović, T., Stamenić, Z. , Skoko, D. , Nikolić, V.: „Ispitivanje radnog stanja transmisije agregata A-2 u agregatskoj sali TS „Pista“ na aerodromu Beograd“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Izveštaj br. 14. 02-0501/2005., Beograd, Srbija, 2005.

 

Učešće u realizaciji projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

1.    „Usavršavanje hidroenergetskih postrojenja“, Rukovodilac podprojekta prof. dr Milosav Ognjanović, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 1996.

2.    „Usavršavanje hidroenergetskih postrojenja“, Rukovodilac podprojekta prof. dr Milosav Ognjanović, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 1997.

3.    „Usavršavanje hidroenergetskih postrojenja“, Rukovodilac podprojekta prof. dr Milosav Ognjanović, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 1998.

4.    „Usavršavanje hidroenergetskih postrojenja“, Rukovodilac podprojekta prof. dr Milosav Ognjanović, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 1999.

5.    „Usavršavanje hidroenergetskih postrojenja“, Rukovodilac podprojekta prof. dr Milosav Ognjanović, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2000.

6.    „Razvoj, proizvodnja i plasman hidrodinamičkog prenosnika snage do 440 kW za manevarske lokomotive srednje snage“, Rukovodilac projekta prof. dr V. Lučanin, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2001.

7.    „Razvoj, proizvodnja i plasman hidrodinamičkog prenosnika snage do 440 kW za manevarske lokomotive srednje snage“, Rukovodilac projekta prof. dr V. Lučanin, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2002.

8.    „Razvoj i primena koncepta održavanja usmerenog ka pouzdanosti u cilju podizanja raspoloživosti i efikasnosti u radu termoenergetskih postrojenja“, Rukovodilac projekta prof. dr Vera Šijački-Žeravčić, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2002.

9.    „Razvoj, proizvodnja i plasman hidrodinamičkog prenosnika snage do 440 kW za manevarske lokomotive srednje snage“, Rukovodilac projekta prof. dr. V. Lučanin, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2003.

10.  „Razvoj i primena koncepta održavanja usmerenog ka pouzdanosti u cilju podizanja raspoloživosti i efikasnosti u radu  termoenergetskih postrojenja“, Rukovodilac projekta prof. dr. Vera Šijački-Žeravčić, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2003.

11.  „Razvoj i primena koncepta održavanja usmerenog ka pouzdanosti u cilju podizanja raspoloživosti i efikasnosti u radu  termoenergetskih postrojenja“, Rukovodilac projekta prof. dr Vera Šijački-Žeravčić, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2004.

12.  „Razvoj i primena koncepta održavanja usmerenog ka pouzdanosti u cilju podizanja raspoloživosti i efikasnosti u radu termoenergetskih postrojenja“, Rukovodilac projekta prof. dr Vera Šijački-Žeravčić, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2005.

13.  „Razvoj elemenata pasivne sigurnosti pri sudaru šinskih vozila“, id. broj: TD - 7016, Beograd, Srbija, 2005.

14.  „Razvoj prototipa mašine za pakovanje prehrambenih proizvoda“, id. broj: TD - 8217, Beograd, Srbija, 2005.

15.  „Razvoj elemenata pasivne sigurnosti pri sudaru šinskih vozila“, id. broj: TD - 7016, Beograd, Srbija, 2006.

16.  „Razvoj prototipa mašine za pakovanje prehrambenih proizvoda“, id. broj: TD - 8217, Beograd, Srbija, 2006.

17.  „Razvoj elemenata pasivne sigurnosti pri sudaru šinskih vozila“, id. broj: TD - 7016, Beograd, Srbija, 2007.

18.  „Istraživanje uzroka pojave zaostalih napona na mikro i makro strukturnom nivou i njihov uticaj na ponašanje metalnih materijala“ - Rukovodilac projekta prof. dr Vera Šijački-Žeravčić, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2007.

19.  „Istraživanje uticaja zaostalih napona na osobine, ponašanje i produžetak radnog veka materijala mašinskih delova i konstrukcija“, Rukovodilac podprojekta prof. dr Vera Šijački-Žeravčić, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, Beograd, Srbija, 2007.

 

Učešće na međunarodnim projektima

1.    Lokalni koordinator TEMPUS projekta 530577-TEMPUS-RS-TEMPUS-JPCR – Improvement of product develompent studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina, Grant holder: Univerzitet u Nišu, 2012-2015.

2.    Rukovodilac tri bilateralna projekta:

·         Kina, 2015-2017.

·         Crna Gora, 2016-2018.

·         Slovačka, 2017-2019.

3.    Saradnik u realizaciji sledećih CEEPUS projekata:

·        CIII-PL-0033-12-1617 Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study; 

·        CIII-BG-0722-05-1617 Computer Aided Design of automated systems for assembling;

·        CIII-RS-0304-09-1617 Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market.

 

Rukovođenje izgradnjom privrednih objekata

1.    Fabrika sladoleda Rick Eis, Inđija, Srbija, 2005-2006.

 

Rukovođenje radom privrednih objekata

1.    Industrija kotrljajnih ležaja Beograd (IKL), Beograd, Srbija – Predsednik Upravnog odbora od 1995-2000, i član Upravnog odbora od 2003-2005.

2.    Fabrika sladoleda Rick Eis, Inđija, Srbija – Izvršni direktor, od 2005-2006.

3.    Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd, Srbija  -  Predsednik upravnog odbora od 2005 - 2009.

4.    Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija – Član upravnog odbora, 2015 - …

 

Međunarodne nagrade i priznanja

1.    Zlatna medalja za pronalazak, dodeljena od strane  internacionalne federacije udruženja pronalazača, Sevastopolj, Rusija, 2017.

2.    Zlatna medalja za pronalazak, dodeljena od strane  internacionalne federacije udruženja pronalazača, Skoplje, Makedonija, 2017.

 

Nacionalne nagrade i priznanja

1.    Nagrada Privredne komore Beograd za magistarski rad, Beograd, Srbija, 1988.

2.    Oktobarska nagrada Privredne komore Beograd za doktorsku disertaciju, Beograd, Srbija, 1992.

3.    Godišnja nagrada preduzeća IKL Beograd za doktorsku disertaciju, Beograd, Srbija, 1992.

4.    Bronzana medalja “Nikola Tesla”, dodeljena od strane Saveza pronalazača i tehničkih unapređenja Beograda za tehnički pronalazak: Mašina za pakovanje prehrambenih proizvoda, Beograd, Srbija, 2007.

5.    Zlatna medalja sa likom Nikole Tesle, dodeljena od Saveza pronalazača Beograda, Beograd, Srbija, 2016

 

Mentorstva

 

Mentorstvo doktorskih disertacija

1.  Lazović T.: Istraživanje abrazivnog habanja kotrljajnih ležaja“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 512814243 i COBISS.SR-ID 34232079, Beograd, Srbija, 2007.

2.  Momčilović D.: „Razvoj metoda za povećanje radnog veka i pouzdanosti mašinskih sistema u uslovima zamora“, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 2015.

3.  Mišković Ž.: „Uticaj koncentracije eksploatacionih čestica nečistoća na radne karakteristike kotrljajnih ležaja“, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 2017.

 

Mentorstvo magistarskih teza

1. Lazović T.: „Analiza uticaja geometrije kotrljajnog ležaja na raspodelu opterećenja na kotrljajna tela i krutost“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 512121251, Beograd, Srbija, 2000.

2. Kolarž S.: „Prilog proučavanju problematike uparivanja dvoredih kugličnih ležaja sa kosim dodirom“, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 512098979, Beograd, Srbija, 2002.

 

Mentorstvo diplomskih radova

1.  Stefanović S.: „Razvoj metoda za ispitivanje radnog veka kotrljajnih kugličnih ležaja“, diplomski rad, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2001.

2.  Tasić M.: „Nestacionarno prostiranje toplote kod uležištenja ventilatora svežeg vazduha“, diplomski rad, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 5126649951, Beograd, Srbija, 2006.

3.  Mišković Ž.: „Upravljanje projektom uvođenja standarda ISO 17025 u laboratoriju za ispitivanje mašinskih elemenata i sistema“, diplomski rad, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,Beograd, Srbija, 2008.

4.  Popović D.: „Karakterizacija kotrljajnog ležaja oštećenog dijamantskim abrazivom pomoću AFM-a i OMF-a“, diplomski rad (M.SC.), Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 5136736351, Beograd, 2011.

 

Članstvo u komisijama za ocenu naučne zasnovanosti teme i ocenu i odbranu doktorskih disertacija

1.  Subić A.: „Istraživanje vibracija i stanja mašinskih sistema sa oštećenjima“, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 18249999, Beograd, Srbija, 1998.

2.  Petrović A.: „Određivanja napona u cilindričnim omotačima posuda pod pritiskom izazvanih lokalnim opterećenjima“, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 20634895, Beograd, Srbija, 2000.

3.  Posavljak S.: „Istraživanje zamornog veka rotacionih diskova avionskih motora“, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 5130034271, Beograd, Srbija, 2008.

4.  Tomović R.: „Istraživanje uticaja konstrukcionih parametara kotrljajnih ležajeva na stanje njihove radne ispravnosti“, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija, 2010.

5.  Popović B.: „Analiza pouzdanosti i razvoj nove generacije kolektorskih elektromotora za potrebe automobilske industrije“, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija, 2012.

6.  Stamenić Z.: „Istraživanje uticaja raspodele opterećenja i eksploatacionih uslova na radnu sposobnost kardanovih spojnica“, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, COBISS.SR-ID 513954467, Beograd, Srbija, 2012.

7.  Banić M.: „Metodološki pristup razvoju gumeno metalnih opruga“, doktorska disertacija, Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš, Srbija, 2015.

 

Članstvo u komisijama za ocenu i odbranu magistarskih teza

1.    Radović M.: „Uticaj veličine, tipa i raspodele karbida i uključaka na degradaciju osobina materijala visokotemperaturski opterećenih komponenti u realnim uslovima rada“, magistarska teza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 512192419, Beograd, Srbija, 1997.

2.    Stefanović N.: „Prilog identifikaciji ponašanja nosećih struktura presa“, magistarska teza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 5121133151, Beograd, Srbija, 2000.

3.    Plavšić B.: „Istraživanje uticaja geometrije zubaca i raspodele opterećenja na dinamičko razaranje bokova zubaca zupčanika - Investigation of the influence of the teeth geometry and load distribution on the dynamic destruction of the gear tooth flank“, magistarska teza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 512268451, Beograd, Srbija, 2005.

4.    Skoko D.: „Istraživanje uticaja parametara strujanja fluida na tačnost kontrole mašinskih elemenata“, magistarska teza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 5128288351 i COBISS.SR-ID 5128260191, Beograd, Srbija, 2007.

5.    Šojić-Radić M.: „Modeliranje višeslojnih presovanih spojeva“, magistarska teza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, COBISS.SR-ID 5129512031, Beograd, Srbija, 2008.

 

Predsednik programskog/organizacionog odbora međunarodnih konferencija

1.      8th International Scientific Conference Research and Development of Mechanical Elements and systems - IRMES 2017, University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, ISBN 978-9940-527-53-2, Trebinje, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017.

http://www.irmes2017.ac.me/predsj.php?jezik=en

2.      10th International Symposium on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Serbia, 2018.

http://www.kod.ftn.uns.ac.rs/#committees

 

Članstvo u uređivačkom odboru časopisa

1.  Machine Design, Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, ISSN 1821-1259, e-ISSN 2406-0666:

       http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/?pid=15

 

Recenzije časopisa sa SCI liste

1.    Mechanism and Machine Theory, International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science - IFToMM, ISSN: 0094-114X:

https://www.journals.elsevier.com/mechanism-and-machine-theory

2.    Thermal Science, Institut za nuklearne nauke ‘Vinča’, ISSN 0354-9836, eISSN 2334-7163:

http://thermalscience.vinca.rs/

 

Podaci o citiranosti prema SCOPUS-u (na dan 29. mart 2018. godine)

 

•     Ukupan broj citata: 70

•     Broj autocitata: 9

•     Broj citiranih radova sa ISI liste: 14

•     Citiranost u knjigama: 1

•     h-indeks: 4

 

Podaci o citiranosti prema Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković (na dan 21. mart 2017. godine)

 

•     Ukupan broj citata: 63

 

 

Tabela: Pregled naučno-istraživačkih rezultata

 

 

Vrsta

Vrednost rezultata

Broj rezultata do 2018.

Ukupno rezultata

Ukupno bodova do 2018.

Ukupno bodova

%

M14

4

6

6

24

24

7,18

M21

8

1

1

8

8

2,39

M22

5

2

2

10

10

2,99

M23

3

13

13

39

39

11,67

M24

3

5

5

15

15

4,49

M31

3,5

3

3

10,5

10,5

3,14

M33

1

69

69

69

69

20,65

M34

0,5

1

1

0,5

0,5

0,15

M41

7

1

1

7

7

2,09

M42

5

1

1

5

5

1,50

M45

1,5

3

3

4,5

4,5

1,35

M48

2

1

1

2

2

0,60

M51

2

6

6

12

12

3,59

M52

1,5

2

2

3

3

0,90

M53

1

23

23

23

23

6,88

M63

0,5

35

35

17,5

17,5

5,24

M64

0,2

1

1

0,2

0,2

0,06

M70

6

1

1

6

6

1,80

M82

6

8

8

48

48

14,36

M84

3

2

2

6

6

1,80

M92

12

2

2

24

24

7,18

Ukupno

 

 

 

334,2

334,2

100,0

 

 

 

 

 

 [1] Prikazani podaci o broju citata su preuzeti isključivo iz SCOPUS citatne baze!

 

 

Go to top