šifra predmeta: 2202 Osnove konstruisanja

Osnove konstruisanja je predmet koji obradjuje problematiku počev od projektne ideje, preko izrade sklopnih i podsklopnih crteža do izrade kompletne radionicke dokumentacije sa potrebnim proracunima . Obuhvacena su znanja i metode koje omogucuju razvoj oblika i dimenzija masinskih delova i sklopova ukljucujuci izbor materijala i nacin izrade. Granicni uslovi za optimizaciju komponenata masinskih sistema su sigurnost protiv razaranja (stepen sigurnosti), pouzdanost u radu, radna svojstva i sl. koji su takodje predmet izucavanja. Izucavaju se i specificne metode koje se koriste u razvoju oblika i dimenzija masinskih delova i to tipizacija, unifikacija i racionalizacija mase. Fenomeni kao sto su raspodela i koncentracija napona, proces zamaranja, odstupanja geometrije – tolerancije – merni lanci i dr. izucavaju se u okviru analize stanja u masinskim delovima i sklopovima radi postizanja kvalitetnog ostvarivanja funkcije i predvidjanja radnog veka masinskog sistema cija se konstrukcija razradjuje. Tehnologicnost oblika tj. analiza pogodnosti oblika masinskog dela za izradu u funkciji konstrukcije, je jedan od vaznih sadrzaja ovog predmeta.

 

1. PROGRAM IZVODjENjA NASTAVE

1.1 OPSTE

 

Slusaju studenti: Grupe za proizvodno masinstvo, Grupe za motorna vozila, Grupe za vojno masinstvo, Grupe za industrijsko inzenjerstvo, Grupe za automatsko upravljanje, Grupe za termotehniku, Grupe za termoenergetiku, Grupe za hidroenergetiku i Poljoprivredno masinstvo.

 

1.2 PROGRAM PREDAVANjA

1.2.1 V semestar (2 casa nedeljno)

 

•  Cilj, sadrzaj i struktura procesa konstruisanja. Pojam projektovanja i konstruisanja. Vrste masinskih konstrukcija.

•  Faze u procesu konstruisanja. Ogranicenja u konstruisanju. Lista zahteva. Izvrsioci funkcija masinskih sistema. Formiranje koncepcijskih resenja.

•  Vrednovanje varijantnih resenja i izbor kompromisne varijante. Primena optimizacije u procesu konstruisanja.

•  Kriterijumi za definisanje oblika i dimenzija masinskih delova (funkcija, radne sposobnosti, nacin izrade, ergonomija …). Standardizacija, unifikacija i tipizacija u konstruisanju.

•  Odstupanja oblika i mera masinskih delova na rad masinskih sklopova i uticaj radne temperature. Merni lanci: vrste i domen primene.

•  Izbor parametara masinskih delova u cilju racionalizacije mase, (materijal, oblik poprecnog preseka, nacina oslanjanja i stepena sigurnosti).

•  Radna opterecenja i naponi. Merenje deformacija i opterecenja. Statisticka obrada. Spektar napona i deformacija. Radni rezimi.

•  Kriticna stanja masinskih delova u uslovima statickog i dinamickog opterecenja. Puzanje. Zamor materijala masinskih delova. Proces zamaranja. Malociklicni i mnogociklicni zamor.

•  Primena hipoteze o akumulaciji ostecenja za oderdjivanje kriticnog stanja masinskih delova. Stepen sigurnosti u oblasti radne cvrstoce.

•  Verovatnoca razaranja i pouzdanost masinskih delova u oblasti vremenske cvrstoce i u oblasti trajne cvrstoce.

•  Tehnologicnost oblika zavarenih masinskih delova. Zaostali naponi, nastanak i postupci otklanjanja.

•  Tehnologicnost livenih i kovanih delova.

•  Tehnologicnost oblika rezanih masinskih delova i tehnologicnost oblika sa aspekta pogodnosti za sklapanje.

•  Primena kompjutera u konstruisanju za proracun, optimizaciju i modeliranje oblika masinskih delova i sklopova.

 

1.3. PROGRAM VEZBANjA I VRSTE VEZBI

1.3.1 V semestar (2 casa nedeljno)

 

•  Auditorna vezba: Primeri u oblasti koncipiranja idejnog resenja i vrednovanja varijantnih resenja i izbor kompromisnog resenja, 

Izrada tehnicke dokumentacije: Podela podataka i uputstvo za pocetak rada

•  Auditorna vezba: Primeri primene optimizacije pri izboru parametara masinskih delova u cilju minimizacije mase i u cilju odredjivanja dimenzija. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Uputstvo za koncipiranje idejnog resenja, vrednovanje varijantnih resenja i izbor kompromisne varijante za dati masinski sklop (prenosnik snage, razmenjivac toplote, upravljacki motor - aktuator, …).

•  Auditorna vezba: Primeri tipiziranih familija masinskih delova i sklopova. Izrada tehnicke dokumentacije: Upoznavanje razmatranog masinskog sklopa u laboratoriji.

•  Auditorna vezba: Primeri primene mernih lanaca i uticaj radne temperature. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Pregled zapocetih radova studenata i uputstvo za dalji rad

•  Auditorna vezba: Primeri izbora parametara masinskih delova u cilju racionalizacije mase. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Dimenzionisanje delova usvojene kompromisne varijante masinskog sklopa

•  Auditorna vezba: Primeri odredjivanja radnih napona na osnovu merenja pomocu mernih traka. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Pregled radova

•  Auditorna vezba: Primeri formiranja spektra napona na osnovu izmerenih i proracunatih nivoa napona u radnom veku. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Uputstvo za izradu sklopnog crteza masinskog sklopa

•  Auditorna vezba: Odredjivanje dinamicke radne cvrstoce. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Razrada sklopnih crteza sa svakim studentom pojedinacno

•  Auditorna vezba: Odredjivanje stepena sigurnosti u oblasti trajne vremenske cvrstoce i vremenski ogranicene dinamicke cvrstoce kod zavarenih spojeva, elasticnih spojeva i sudova debelih zidova. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Izbor naleganja, tolerancija duzinskih mera, oblika i polozaja

•  Auditorna vezba: Odredjivanje stepena sigurnosti u oblasti radne cvrstoce primenom hipoteze o akumulaciji ostecenja. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Provera radne sposobnosti delova masinskog sklopa sa aspekta zapreminske i povrsinske cvrstoce

•  Auditorna vezba: Odredjivanje parametara raspodele verovatnoce razaranja masinskih delova u oblasti vremenske i trajne cvrstoce. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Provera radne sposobnosti delova masinskog sistema sa aspekta s tabilnosti, krutosti i zagrevanja

•  Auditorna vezba: Primeri odredjivanja dimenzija i nosivosti masinskih delova sa aspekta pouzdanosti. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Tehnicki opis masinskog sklopa i uputstvo za odrzavanje i eksploataciju

•  Auditorna vezba: Izrada ispitnog zadatka. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Kompletiranje projekta

•  Auditorna vezba: Isto kao 13. 

Izrada tehnicke dokumentacije: Odbrana projekta kod predmetnog nastavnika.

Vrste vežbi Broj studenata u grupi Nedeljni fond časova po grupi u V semestru
Auditorne vežbe SVI 1
Izrada tehničke (konstruktivne ili projektne) dokumentacije 5 1
UKUPNO   2

 

2. ISPIT

2.1 Uslovi za sticanje prava za polaganje ispita

 

a) Redovno pohadjanje nastave (predavanja i vezbi),

b) Uradjen i pozitivno ocenjen projektni zadatak,

v) Polozeni ispiti iz Otpornosti materijala i Masinskih elemenata,

g) Potpis nastavnika i/ili asistenta u indeksu

 

2.2 Nacin polaganja ispita

 

Ispit je pismeni i usmeni (P + U). Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je pozitivno ocenjen pismeni deo ispita. Pismeni zadatak se sastoji u izradi zadatka u trajanju od 3 sata.

 

3. LITERATURA

3.1. Osnovna literatura

 

Plavsic, N. i grupa autora: Osnovi konstruisanja, Masinski fakultet, Beograd, 1999, udzbenik u pripremi, br.str. 220.

 

3.2. Pomocna literatura

 

Plavsic, N. i grupa autora: Zbirka resenih ispitnih zadataka iz osnova konstruisanja, Masinski fakultet, Beograd, 1999, br.str. 120.

 

3.3. Dopunska literatura

 

Plavsic, N. i grupa autora: Tablice iz osnova konstruisanja, Masinski fakultet, Beograd, 1999, udzbenik u pripremi, br.str.200.

Ognjanovic, M.: Metodika konstruisanja masina, Masinski fakultet, Beograd, 1990, br.str. 280.

Plavsic, N., Sijacki-Zeravcic, V., Stamenic, Z.: Tablice masinskih materijala, profila, limova i zice, Masinski fakultet, Beograd, 2004, br. str. 167, ISBN 86-7083-397-2.

Login

Go to top